Reading, in 2018

Eg føler at eg har fått litt lesemojoen min tilbake dei siste par månadane, og eg har gått inn i 2018 med ein verkeleg pepp og ambisjon for lesingen min. Har det så mykje bedre når eg les mykje, rett og slett fordi eg har fleire tankar sjølv. Det har eg jo ikkje når eg brukar tiden på å sjå på TV, akkurat. Målet mitt for 2018 er éi bok i månaden. Det høyrest kanskje ikkje så himla ambisiøst ut, men i fjor las eg typ fem bøker, og i løpet av året skal eg jo bli tobarnsmamma. Desse er nokre av bøkene eg håpar å lesa i år, kom gjerne gjerne gjerne med anbefalingar!

I feel like I’ve gotten some of my reading mojo back in the past few months, and I’m going into 2018 with pepp and ambition about my reading. I feel a lot better when I’m reading  alot, really just because more of the thoughts in my head are my own. I don’t let my mind breathe when I watch too much television. My goal for 2018 is one book per month. That might not wound like a lot, but I read like five books last year and this year I’m going to be the mother of two small children. These are some of the books I want to read this year, please give me your recommendations too!

Verda er ein skandale

Her kjem eit boktips! På veg frå Bergen og tilbake, eg hadde bryllaupsoppdrag og me køyrte tur-retur, las eg denne boka høgt for Jostein. Eg sovnar sååååå ofte i bil og hadde fått den i gåve frå Samlaget eit par dagar før. Me lo oss heile vegen til Bergen, og på veg tilbake hadde eg lommelykt i tunnellane så me ikkje skulle gå glipp av noko.

Verda er ein skandale av Agnes Ravatn er ein essaysamling om å flytte frå by til bygd og alle dei rare og fine utfordringane som kjem med det. Me kjente oss sånn igjen, følte oss ofte nesten nakne i skildringane hennar.

Eg vil at alle skal lesa den, så mykje at eg har tatt den inn i min eigen butikk, så de kan kjøpa den hjå meg i dette nu, saman med så mange andre digge greier me har i nettbutikken.

PS: kom gjerne med boktips! Eg las ei heil bok på hytta (alle småbarnsforeldre veit at dette er stort), og føler meg i eit veldig groove.

Recommending a book! In norwegian! Yay! No. But I am very happy for every book recommendation you could offer me!

What we’re reading

Reading

[left]Kva les me i dette huset akkurat no? spør du kanskje. Her kjem svaret!

Mariell
Eg les akkurat no Ut og stjæle hester av Per Petterson. Eg har hatt denne pocketboka i nesten ti år, og skal i utgangspunktet ha lest den i første klasse på vidaregåande. Men på det tidspunktet var eg veldig trassig når det kom til lesestoff, og las istaden Pan av Knut Hamsun (det finst fellestrekk mellom desse to bøkene). Dét var jo ei veldig bra bok, og starten på reisa mi med Hamsun, men eg fant ut at det var på tide å lesa den eg i utgangspunktet skulle ha lest. Elskar korleis Petterson skriv, eit veldig nært og personlig bokmål som ein ikkje ofte ser. Føler meg óg merkeleg nær meg sjølv som sekstenåring sidan eg sist las akkurat desse sidene då, det er kaffeflekkar i boka som vart laga då eg budde på hybel med rød fløyelssofa fra Ikea. Eg er på side 60 akkurat no og kosar meg veldig. Prøver å lesa istadenfor å sjå TV medan eg ammar, og det er vanskeleg men givande. Fun fact: klarar kun å lesa når eg ammar på venstre pupp, for da har eg høgrearmen fri.

Kva las eg før det: Eit par kapittel av Hässelby av Johan Harstad. Ønskar meg den nye boka hans, men skal lese denne før eg kjøper den. Då eg skulle til Italia ville eg ha ei lettare (altså i vekt og gram) bok med meg, så da vart det ei anna, men gler meg til å fortsetta med denne.

Kva er det neste på leselista: Hässelby og Tove Jansson-biografien som eg har lest halve av.

Saga
Akkurat no les me ei bok av Elsa Beskow-skattar. Eg elska Beskow i barndommen, hugsar veldig godt bøkene om tantene i fargar, og i seinare tid hadde eg for vane å senda postkort med Beskow-motiv til mormor i posten. Så det er veldig fint å få lesa underfundige og rare historiar og rim til ho, og la augene kvila litt på bildene óg. Bildene er så utrulig vakre, spesielt i kapittelet om jul og er sånn eg har lyst til å ha det óg (sjå under her!). Ho skjønnar jo ingenting, men elskar den fokuserte merksemda og lydane me lagar til stemmene.

Kva las ho før det: Un Minuto av Somin Ahn, altså på italiensk. Ho fekk den av Janne og Jørgen som hadde vore i Italia, og sidan Jostein kan italiensk, las han den til ho

Kva er det neste på leselista: Bildebøker i gamaldags stil, me må jo byrja på barneboksamlinga vår no. Kom gjerne med tips om de har!

Jostein
Akkurat no les Jostein ein roman, han les vanligvis vanskelege historiske bøker men eg elskar når han les skjønnlitteratur for det er meir romantisk. Han les den nye til Jonathan Safran Foer, ein av få forfattarar som me begge elskar. Dette seier han: “Altså, no har eg nett starta på Here I Am, så det er vel litt tidleg å konkludere, men eg er veldig nysjerrig på ho, fordi ho verkar veldig idétung, noko eg alltid likar i bøker. For meg hjelper det ikkje om ein roman er kor godt skriven som helst, dersom han ikkje har idéar eg blir interessert i å ta med meg vidare. Eg kan elske frykteleg tunglesne (t.d. vanskelege historiske) bøker, dersom idéane ho rommar er gode nok. På dei fyrste sidene av Here I Am, fortel han om idéen «a religion for two», som eg straks kjende meg att i, særleg då han knuste idéen to avsnitt under.”

Kva las han før det: “Rett før denne las eg ut I Medici av Paul Strathern, som var god, men unekteleg for litt spesielt interesserte. Før det att, las eg SPQR av Mary Beard, som eg vil tilrå varmt, til alle. Beard er ein heilt fantastisk akademikar og skribent, og pløyer gjennom heile den romerske historia – iallfall fram til år 212 – på magisk vis. Magisk i den forstand at eg aldri hadde trudd eg skulle få oppleva ei så lesverdig framstilling av eit så enormt emne, som samstundes rommar kritisk innsikt i den sedvanlege narrativen me er vande med å møte. Til dømes fucka ho opp heile den tradisjonelle oppfatningi mi om «gode» og «dårlege» keisarar:  «[T]he politics of regime change had a major influence on how each emperor went down in history (…). The basic rule of Roman history is that those who were assassinated were, like Gaius [Caligula], demonised. Those who died in their beds, succeded by a son and heir, (…) were praised as generous and avuncular characters, devoted to the success of Rome(…)».
Eg beundrar britane sånn for at dei avlar slike strålande historieprosaistar som ho og Simon Sebag Montefiore, som greier å formidle store, store historier til eit stort publikum, med akademisk truverde. SPQR er, såvidt eg veit, ikkje kome på norsk enno, men Jerusalem av Sebag Montefiore, som òg var heilt fantastisk, er.”

Kva er det neste på leselista: Hadde tenkt å kjøpe Elena Ferrante-bøkene på italiensk i Campania, men var så heidundrande på landet at eg ikkje såg ein einaste bokhandel heile turen. Dermed blir det nok noko frå arkivet. Eller så har eg hatt ei engelsk verseomsetjing av La Divina Commedia liggjande ei stund, som eg òg håpar å få kome i gang med snart. Fordelen med å bu i Lærdal er jo at eg ikkje får tak i nye bøker, så eg blir tvinga til å lesa nokre av dei eg har.

Kva les de akkurat no, de fine folk?
[/left][right]What are we reading in this house right now? you might ask. Here it is!

Mariell
I’m reading Out Stealing Horses by Per Petterson, in norwegian. I’ve had this pocket book for almost ten years, and I’m supposed to have read it when I was 16 in school. At that time though I did everything out of spite, especially when it came to things I was supposed to be reading, so in stead of reading this I read Pan by Knut Hamsun (a favorite, and there are parallels between these books). It did start off my love for Hamsun, which was great too but it was time for me to read this book, like a carmic thing, like I owed it to my norwegian teacher. I love Petterson’s language, especially in norwegian it’s very close and beautiful. I feel strangely close to myself at 16 reading this as well, there are coffee stains on the pages that I made when I was living in a tiny room in a flat with a red velvet Ikea sofa. I’m trying to read instead of watching TV when I nurse, and it’s been hard but rewarding. Fun fact: I can only read when nursing on my left boob because my right arm is free.

What did I read before that:
A couple of chapters out of Hässelby by Johan Harstad. I want to get his new book but I’m going to read the one I have first. When I was leaving for Italy I decided to bring a lighter (in grams and weight) book, but I’m excited to start back with that.

What’s up next: Hässelby and the Tove Jansson biography that I’ve already read a half of.

Saga
Right now we’re reading a book of Elsa Beskow treasures. I loved Beskow as a child, I remember them vividly with the differently colored aunts, and later in life I had a habit of sending my grandmother Beskow post cards in the mail. So I’m really enjoying reading these strange and wonderful stories and rhymes for her and let our eyes rest on the pages too. The images are so beautiful, especially the chapter on christmas, it’s how I want it to be (see images below here!). She doesn’t understand anything, of course, but she loves the focused attention and the sounds and voices we make.

What did she read before that: Un Minuto by Somin Ahn, in Italian. She was given it by Janne and Jørgen who had been to Italy, and since Jostein speaks Italian he read it for her

What’s up next: old fashioned picture books, we have to start collecting the classics! Please give us tips if you have them, we want books in english too!

Jostein
Right now, Jostein is reading a novel. He usually reads difficult historical books but I love it when he reads fiction because it’s more romantic. He’s reading the new book from Jonathan Safran Foer, one of few authors we both really love. This is what he has to say about it: “I’ve just started reading Here I Am, so I couldn’t conclude in anything at this early stage, but I’m fascinated with it because it seams heavy with ideas which I always enjoy in books. For me it doesn’t matter if a book is well written if it doesn’t hold ideas I’m interested in continuing on with. I love reading pretty heavy books (like historical books) if the ideas it holds are good. On the first pages of Here I Am, he talks about the idea of “a religion for two” that I could recognize in myself, especially when he demolished the idea just two paragraphs later.”

What did he read before that: “Right before this one I read I Medici by Paul Strathern, which was good but not for everyone. Before that again, I read SPQR by Mary Beard which I highly recommend, for everyone. Beard is a wonderful academic and writer, and plows her way through roman history – at least until year 212 – in a wonderful way. Wonderful in the sense that I never thought I’d experience such a simple-to-read depiction of such a vast subject that at the same time holds a critical insight to the usual narrative we meet on the subject. For example, she completely messed up my understanding of a “good” and “bad” emperors: «[T]he politics of regime change had a major influence on how each emperor went down in history (…). The basic rule of Roman history is that those who were assassinated were, like Gaius [Caligula], demonised. Those who died in their beds, succeded by a son and heir, (…) were praised as generous and avuncular characters, devoted to the success of Rome(…)».
I admire the brits for breeding such brilliant history prose writers such as her and Simon Sebag Montefiore, who are able to tell grand stories to a big audience with the academic weight to them. SPQR is, as far as I know, not translated to norwegian yet, but Jerusalem by Sebag Montefiore, which was also amazing, is”

What’s up next: “I was planning to buy the Elena Ferrante books in italian in Campania, but we stayed so rurally I didn’t even see a book store the whole time. So it will be something from the archives. I do have an english translation of La Divina Commedia waiting, that I hope I’ll get to soon. The advantage of living somewhere so desolate is you have to read what you have.”

What are you guys reading these days?[/right]

ReadingReadingReading

De urolige

Untitled

[left]Eg har ikkje fått lest så innmari mykje i sommar, har vore forsiktig med å starta på ambisiøse mursteinar sidan formen er så fram og tilbake fra dag til dag. Men, eg har lest denne perla, De Urolige av Linn Ullmann, ei bok om hennar blod og barndom. For dei som ikkje veit er ho jo altså dotter av Liv Ullmann og Ingmar Bergman. Ho har alltid vore ein mystisk forfattar for meg, men ikkje egentlig interessert meg så veldig utan at eg heilt klarte å setta fingeren på det, ho har kanskje virka litt utilgjengelig på eit vis som eg oppfatta som lite generøst. Eg elskar jo å vita alt om forfattarane mine, typ kva filmar dei har sett i det siste og kva dei har i kjøleskapet, eg er alltid på leit etter meir informasjon. Denne boka er liksom alle svar på det, svar på korleis ein kan bli så beskyttande og inneslutta når ein er født inn i ein så kompleks familie og til så kompliserte foreldre. Svar på kvifor ho ser så alvorlig ut. Boka tek for seg trådar som spenner frå før ho vart født og inn i samtida, eg var heilt dratt inn og ville berre ha meir. Eg absolutt elska den, det blir ei typisk gåvebok i åra framover! Og når livet stabiliserer seg litt i haust ein gong tenkte eg at eg skulle lesa nokre andre bøker av ho óg.

Har de lest noko bra i det siste? Vil veldig gjerne bygga på leselista![/left][right]I haven’t read many books recently, I’ve been careful to start long books since this last stage of pregnancy is kind of unpredictable. But, I did read Linn Ullmann’s latest book which I absolutely loved. It hasn’t been translated into english, but I’m sure it will. And in the meantime, what have you been reading lately?[/right]

a book i loved: purity by jonathan franzen.

purity.

[left]Purity var den beste boka eg las i fjor, og på den siste sida grein eg, ikkje fordi slutten var spesielt rørande eller overraskande men fordi boka var ferdig.

Boka handlar om Pip Tyler, Purity som ho egentlig heiter, som har eit ganske komplisert liv. Ho jobbar for ein mann ho hatar, har eit komplisert forhold til mora og barndommen sin, er konstant overvelda av studiegjelda si og bur i eit okkupert hus med ein interessant og merkeleg gjeng personar. Så tek historia plutseleg ein heilt annan tvist, ein blir ført inn i tre andre historiar som knyter seg ihop etter kvart (eg har forstått at dette er ei form Franzen brukar mykje), og ein hoppar fram og tilbake i tid og mellom landegrenser.

Eg har aldri nokonsinne lest ein forfattar som Jonathan Franzen før. Han forstår kompliserte familiar som ingen andre, og er så observant. Tidligare har eg holdt meg unna litteraturen hans fordi den har skremt meg med kompliserte og intense plot og høge sidetal, men ei venninne skreik nesten til meg at DU MÅ LESA FRANZEN, og sidan ho er ein av få personar eg tek ordre ifrå så gjorde eg det.

Eg plukka opp denne boka i København i slutten av september, og det tok meg tre månader å lesa ho. Det er sånn det går med meg og tjukke bøker, eg blir overvelda og treng tid på å ta det heile inn, og sjølv om Franzen er økonomisk i språket er historia likevel så stor at den treng så mange sider som han gir den.

2016 blir definitivt eit Franzen-år. [/left][right]Purity was the best book i read last year, and on the last page i cried, not because the end was particularly moving or surprising but because it was over.

The book is about Pip Tyler, or Purity which is her real name, who has a pretty complicated life. She works for a man who she hates, has a complicated relationship to her mother and her childhood, is constantly overwhelmed by her student debts and lives in an occupied house with a bunch of interesting and weird people. Then, the history takes a different turn and we are led into three other stories that tie together somehow and eventually (I have understood this is a method Franzen uses a lot), and it jumps back and forth in time and between countries.

I have never ever read a writer like Jonathan Franzen before. He understands complicated families like no one else, and is so observant. I have kind of kept away from his literature before because it has scared me with its complicated intense plots and lots of pages in all of his books, but my friend screamed at me YOU HAVE TO READ FRANZEN and since she is one of the few people i take orders from, I did.

I picked up this book in Copenhagen in the end of september, and it took me three months to read it. That’s how it goes with me and big books, I get overwhelmed and need time to take it all in, and even though Franzen is economical in his language the story is still so big it needs the pages he allows.

2016 is a Franzen year, for sure. [/right]

10 books to read this fall.

bøker
hei, fine folk! eg prøver å få litt jobb unnagjort no så eg kan gå ut av huset og eta afternoon tea med foreldrene mine før dei reiser tilbake til norge i ettermiddag. jobb er travelt på den beste måten no, sånn at ein berre er frilans-takksam og ikkje overvelda. elskar det! eg har samla ihop nokre av mine favorittbøker til dykk, kunne såklart ha tipsa om hundre forskjellige men her er iallfall litt:

eg elskar å lesa om hausten! om sommaren prøver eg mitt beste, men det finst heilt enkelt ikkje nok konsentrasjon i meg når eg blir for varm, så ofte blir eg halvlesande på ei bok eg seinare må lesa igjen fordi eg hugsar ingenting. men no, derimot, åh så deilig det er å ligga i senga rett etter eg har våkna og lesa nokre sider før eg står opp. kanskje de vil lesa litt i haust óg? i så fall har eg samla 10 gode haustbøker under her! kva les du for tida? vil veldig gjerne ha boktips!

 

fugletribunalet – agnes ravatn
smooth krim utan å vera krim, om det i det heile finst. den handlar om allis som stikk av frå heile livet sitt etter ei sexskandale på jobben og flyttar til gokk og jobbar som hushjelp for ein gamal mann som er ein bekk av mørke. denne boka er høg puls frå start til slutt, ikkje fordi det skjer så mykje men fordi ho skriv sånn at ein sit på kanten heile tiden og nesten føler seg litt gal. verkeleg elskar den.

bikubesong – frode grytten
ein absolutt klassikar, denne novellesamlinga av frode grytten er kanskje min favoritt (eller på delt førsteplass med popsongar!). heile novellesamlinga foregår i murboligen i odda, og kapittelvis tek den for seg historiane til folk som bur i bygget.

the first bad man – miranda july
denne las eg nyleg og elska den, det er den første romanen til miranda july (om du ikkje har lest no one belongs here more than you, les den óg!) og handlar om cheryl som er ganske anspent i livet sitt og ulykkeleg forelska, ho lever livet sitt nøyaktig a4 og heile livet hennar blir snudd på hovudet når den noko udanna dattera til sjefen hennar flyttar inn med ho. den er absurd på den beste måten, men óg rørande og ufattelig djup, og alle eg har snakka med som har lest den er óg heilt forelska i den.

elskeren – marguerite duras
ein klassikar! handlar om ei kvinne som ser tilbake på livet sitt på sine eldre dagar, om familien hennar og korleis det gjekk med dei, men mest av alt er boka sentrert rundt forholdet ho som 15 år hadde til ein eldre kinesisk rik mann. eg var heilt besatt av korleis ho skreiv i metaforar og bilder om vatn, las dei om og om igjen og lot meg veldig inspirera.

du er her igjen og alt er forandra – gaute sortland
ei kort og nydeleg bok om eit kjærleiksforhold, fin i senga ein søndagsmorgon.

trilogien – jon fosse
jostein overtalte meg til å lesa denne, og eg var ikkje lett å be. den er samansett av tre bøker; andvake, olavs draumar og kveldsvævd, og handlar om kjærleiken mellom asle og alida. den er så ufattelig naken om livet og om korleis livet kan bli, og gjennom dei tre bøkene fortel han om liva deira på ein så vakker og samtidig hjarteskjærande måte. eg er verkeleg ein fosse-person etter å ha lest dette. endeleg skjønnar eg greia. les den.

post office – bukowski
for meg er bukowski haustnostalgi og minnar meg om haustane me hadde i oslo. post office er den perfekte staden å byrja om ein har lyst til å komma inn i bukowski, men ikkje la deg forvirra! berre gi deg sjølv inn i det og ikkje sjå deg tilbake.

det blir aldri lyst her – tina åmodt
fjorårets haustbokkjærleik, har skrive om den her.

just kids – patti smith
om du ikkje har lest denne enda er det på tide! den første boka til patti smith omhandlar ungdommen hennar, det unge vaksenlivet og forholdet til fotograf robert mapplethorpe. den fekk meg til å grina så hardt og føla sånn varme til tross for å aldri egentlig ha vore ein fan.

forestillingen om et ukomplisert liv med en mann – helle helle
eg forgudar helle helle, og syns at ein skal starta hausten med å kjøpa alle bøkene hennar. start med denne, den gir eit så godt bilde av kvifor folk les helle helle. spesielt ELSKAR eg måten ho skriv om mat på. korleis ein kjøper den, lagrar den, tilberedar den, planlegg den. har hengt meg opp i det på ein heilt sjuk måte, er det berre meg? uansett. helle helle! les.

 

 

 

 

*translation:
i love to read this time of year! in the summer, my body cannot deal with the heat and i end up having to reread everything. but now, oh my god, the mornings when i have time to stay in bed and read before getting up and facing the day are just amazing. maybe you want to read too? i’ve gathered some books, some are not available in english but some are! what are you reading these days? please let me know, i want tips!

the first bad man by miranda july
i read this recently and i really loved it, it’s her first novel (if you haven’t read her collection of short stories, be sure to pick that up too!) and it’s about cheryl who is pretty highly strung and unhappily in love with her boss. her life is super a4 and very planned out and is completely stirred up when her boss’ filthy daughter comes to live with her. it’s absolutely absurd at times, but in the best way, and is just so moving and deep as well. everyone i have talked to who has read it loved it.

the lover by marguerite duras
a classic! it’s about an old woman looking back on her life, about her family and how it went, but mostly it’s about the relationship she had with an older chinese wealthy man when she was only 15. i was obsessed with the way she writes about water, so inspired by that.

post office by bukowski
bukowski is to me the perfect writer for fall, and it makes me nostalgic for the fall seasons we had in oslo. post office is the perfect place to start off with bukowski, but don’t get frightened! just go full force into the madness.

just kids by patti smith
if you haven’t read this yet, it’s really about time. her first book contains the early parts of her life and her relationship with photographer robert mapplethorpe. it made me cry so hard and feel such warmth even though i wasn’t ever really a fan.

the idea of an uncomplicated life with a man by helle helle
i absolutely adore helle helle, and i think everyone should start their fall off by buying all of her books. start with this one, it gives a great first look into her authorship and why people love her. i LOVE the way she writes about food. how to buy it, store it, cook it, plan it. i’m obsessed, it’s probably just me.

the trilogy by jon fosse (consists of the novellas: sleepless, olav’s dreams and weariness)
j really had to convince me to read this, and i am now a fosse convert. this collection of novellas circles around the lives of asle and alida, and it’s so stripped down about and how life can be, he tells the stories of their lives in the most beautiful and also heartbreaking way. i really think you should read this.

boktips: ensomheten i lydia ernemans liv.

august.

ensomheten i lydia ernemans liv av rune christiansen
i sommar har eg ikkje lest så mykje som eg har ønska, men eit par har det blitt og denne er den eg har likt absolutt best. det er vanskeleg å skildre denne boka utan at den verkar handlingslaus, sidan den så stille og sakte tek for seg kjenslene i eitt menneske. det skjer store ting, liv og død og kjærleiken, og likevel trumfar språket og det får bestemma tonen. for språket er verkeleg alt i denne boka, og eg tok meg i å først tru at handlinga var satt i fortid heller enn i samtid på grunn av det skjøre i språket. har sjeldan lest ei så sart bok og følt at den gjerne kunne vera 1000 sider lang.

august.

 

 

 

*translation:
a book tip, not translated into english but i’m crossing my fingers because it was quite the delicious read.

f-ordet!

f-ordet.

her kjem eit bra boktips! f-ordet, skrive av marta breen, madeleine schultz og jenny jordahl. den er som eit feministisk manifest med svar på alle spørsmål du kunne ha og skriven på ein måte som gjer at alle kan forstå. seriøst, kjøp denne boka til deg sjølv og til folk du bryr deg om (bra konfirmasjonsgåve!), det er ein investering i livet og ei håndbok for alle oss som tenkjer men ikkje snakkar fordi det er for skummelt. boka er morsom og klok og forfriskande ærlig og så så bra. (video)intervju med marta breen og madeleine schultz her.

f-ordet.f-ordet.f-ordet.f-ordet.

*translation:
a book about feminism, in norwegian, f-ordet (means the f word).