source workshop.

de hadde ein del spørsmål og kommentarar når det kom til kjelder etter eg skreiv dette innlegget, så eg tenkte eg skulle snakka litt meir om korleis å finna kjelder og korleis finna fine bilder ein kan bruka på ein enkel måte så ein ikkje treng å bruka weheartit-bilder eller tumblr-bilder som ein ikkje veit kvar kjem fra. det gjer meg så frustrert og sint og trist når bloggarar brukar andre sine bilder utan å eingang orka å leita litt etter kjeldene. nokon av dei største bloggarane i dette landet brukar bilder dei ikkje anar kvar kjem fra. dette syns eg berre er så flaut og uprofesjonellt at eg må pressa knea mine saman.

til å begynna med, her er nokon kjeldetilvisningar/unnskyldningar som er complete and utter bullshit, som me seier i london:

kjelde: tumblr
tumblr er ein plattform for mikroblogging. dei fleste brukar tumblr som blogg, eller som ein plass der ein kan lagra andre sine bilder og samla dei på éin plass. tumblr er ikkje ein person, derfor er ikkje tumblr ei kjelde. ein kan sjølvsagt linka til ein tumblr-profil om ein er sikker på at bildene er bloggaren sine eigne.

kjelde: weheartit
weheartit er det verste av det verste, og den einaste sida på internett som faktisk gjer meg sint kvar gong eg tenkjer på den. her legg folk ut andre sine bilder, altså dei lastar opp bilder dei ikkje har rett til å bruka i heile tatt. og derfra tar andre bildene og brukar dei på bloggane sine. heilt utan å eingang prøva å finna kjelder. weheartit er ikkje ein person, og mesteparten av tiden er det ikkje fotografen sjølv som har lagt ut bildene. weheartit er derfor ikkje eingong mikroskopisk rett å bruka som kjelde.

kjelde: google
kom igjen, folkens. dette er ikkje 2003. google er ikkje ei kjelde, google er ein søkemotor.

kjelde: flickr
flickr er ein tjeneste der ein kan lagra og dela bildene sine med andre. korleis ein brukar flickr for å finna bilder kan de sjå lenger nede her, men flickr er ei ei kjelde.

“alle andre gjer det”
dette er ikkje barneskulen. ein må ta ansvar for sine eigne handlingar og ikkje måla etter kva andre gjer eller peika fingrar mot dei som gjorde det først.

“fant desverre ikkje kjelder”
du er lat og prøvde ikkje. om du ikkje finn kjeldene til eit bilde, ikkje bruk det. finn eit anna bilde. så enkelt er det.

“hugsar ikkje kvar eg fant det”
sjå over.

vernerett:
om de finn gamle bilder, då meinar eg veldig gamle, typ før 1870, er det lov til å publisera dei utan kjelder om ein ikkje har dei. vernetidslova seier at opphavsmann/kvinne innehar opphavsrett inntil 70 år etter utløpet av året dei døydde. mitt enkle reknestykke seier at bilder frå før 1870 er bankers å bruka.


korleis finna kjelder på bilder når du ikkje har peiling what so ever:

av og til finn ein bilder som ein syns er sjukt fine, men det er ingen kjelder nokon stad. først, peik på personen som har publisert bildet og skrik “skurk!”. dette for å forebygga meir brudd på opphavsrett. legg bildet i ei mappe på skrivebordet ditt som heiter “bilder uten kilder” eller noko sånt. så har du to alternativ, tineye eller google image search sin reversfunksjon, som eg føretrekk. eg demonstrerar:gå til google image search. klikk på det lille kameraet med rosa ring rundt. last opp bildet du vil ha kjelda til. også kjem det sikkert opp ein masse ulike bilder. det smartaste er å sjå etter bildefila som er størst(mest sannsynlig den originale fila). av og til må ein leita, eg har brukt mange timar av mitt bloggliv på å leita etter kjelder. bildet eg brukte tilhøyrer fine jessica, og eg hadde funne det i eit intervju ho hadde gjort.

korleis finna bilder som er fine som ein kan bruka lovlig:
eg skjønnar at all informasjonen over her kan vera litt demotiverande. men, eg brukar jo andre sine bilder heile tida. det går an å finna bilder som ein kan bruka. eg leitar etter mine bilder i andre sine favorittar på flickr! det er ein bra måte å vera på skattejakt på.


det første du må få deg er ein flickr-konto eller logga inn. så må du jo finna ein del bilder å ha i favorittane dine, ta til dømes ein titt på mine her. om eg finn ein fotograf eg likar, sjekkar eg alltid deira favorittar for det er ganske sannsynlig at ein finn noko bra. ellers så er det masse fantastiske grupper på flickr der ein kan finna bilder innanfor eit visst tema eller konsept, nokon gode grupper der eg finn masse bilder er:

i felt your shape.
dreams and magic.
new shoes and flowers in her hair.
recordis photography.
close my eyes.
pastel and dreamy.

så finn du sida der alle favorittane dine er, i you > your favorites.


sånn ser mine favorittar ut. eg likar blomar og tekoppar og gamle bøker og jordbær+mjølk. klikk inn på bildet de vil bruka i bloggen.


eg valgte dette bildet med harpa.


så trykker de på “share” over bildet til venstre der. da kjem det opp ein del alternativ, klikk på “grab the html/bbc code”. da kjem det opp ein kode som de må kopiera, velg først kva storleik som passar best til bloggen din. av og til har personen som la ut bildet lagt på ei sperre så ein ikkje kan dela det, da må ein anten finna eit anna bilde og get over it, eller ta skjermbilde av bildet ein vil bruka og bruka linken du tok skjermbildet fra og linka til det når du lastar opp bildet på bloggen <- litt meir komplisert.


så opnar ein eit tomt innlegg på bloggen, eller innlegget der ein vil ha inn bildet. finn fram til kvar html-knappen er, den opnar koden til innlegget(ikkje få panikk no, dette er veldig enkelt). alle plattformar har sin eigen html-knapp, både på blogg.no og wordpress(dei to eg har jobba med) er det veldig enkelt å finna fram. her ser de html-knappen til høgre over området til sjølve innlegget.


så limer du inn koden øverst i innlegget eller der du vil ha bildet.


når ein da går ut av html-redigeringen(i wordpress trykker ein berre på ‘visual’) ligg bildet der! med kjelder og alt, så ein treng ikkje gjera noko meir enn det.


om bildet er for stort kan du dra i hjørnene for å få den til å passa. eg har lagt inn css-kode i bloggen min som tvingar alle bilder til å vera 800px i breidda. det sparar meg ganske mykje tid.

om de har tips til fine tumblr-feedar eller flickr-profilar med gode kjeldetilvisningar, legg det igjen i kommentarfeltet!

translation:
you had some questions and comments regarding sources after i posted this entry, so i thought i’d talk some more about how to find sources and how to find pictures you can use in a simple way so you won’t have to use weheartit-images or images you saved from tumblr without sources attached. it makes me so frustrated and sad when bloggers use other people’s images without even trying to look for the sources. some of the biggest bloggers in norway use pictures they don’t know the sources to and it’s so embarassing and unprofessional it makes me want to push my knees together.

for starters, here are some sources/exuses that are complete and utter bullshit:
source: tumblr
tumblr is a micro blogging platform. most people use tumblr as blogs or as somewhere to save images in one place. tumblr is not a person, therefore tumblr is not a source. you can, of course, link to a tumblr profile if you’re sure that the blogger posts their own pics.

source: weheartit
weheartit is the worst of the worst, and the only page on the internet that upsets me every time i so much as think about it. people post other people’s images; images they have no rights to. from there, other people use the images on their blogs. without even trying to find the original source. weheartit is not a person, and most often the pictures are not even posted by the photographer him/herself either. ergo: not a valid source.

source: google
come on, people. this is not 2002. google is not a source, google is a search engine.

source: flickr
flickr is a service where you can upload and share your images with others. you can learn how to use flickr as a way to find images further fown in this entry, but flickr is not a source.

“everyone else does it”
this is not kindergarden. you have to take responsibility for your actions and not measure after what other people do. and not point fingers at who did it first.

“sorry, couldn’t find the sources”
you’re lazy and you didn’t try. if you can’t find the sources to an image, don’t use it. find another one. easy as that.

“i don’t remember where i found it”
see above.

how to find sources when you don’t have a clue what so ever:
sometimes you find pictures that are so pretty, but there are no sources to be found. first, point at the person who posted it and yell “criminal!”. this is to prevent further copyright breach. put the image in a folder on your desktop named “pictures without sources” or something like that. then you have two alternatives, tineye or google image search’s reverse function. i prefer the latter. let me demonstrate:

go to google image search. click on the little camera with the pink ring around it. upload the image you want the sources to. then you’ll get a lot of different pictures, my best bet is to look for the biggest file(most likely to be the original file). sometimes you have to look, i’ve spent hours of my blog life looking for sources.

how to find images to use legally:
i understand that the information over here can be quite demotivating. but, i use other people’s images all the time! you can find pictures you can safely use. i look for mine on other people’s favorites on flickr. it’s a good way to explore.

the first thing you should do is get a flickr account or log in. then you’ll have to find some pictures to put in your favs, have a look at mine here. if i find a photographer i like, i always check their favorites because it’s pretty likely i’ll find something good. other than that flickr is a community with a lot of groups with images within a certain theme or concept. some groups where i find lots of good stuff:

i felt your shape.
dreams and magic.
new shoes and flowers in her hair.
recordis photography.
close my eyes.
pastel and dreamy.

then you’ll find your favorites in you > your favorites. i like flowers and teacups and old books and strawberries with milk. click the image you want to use for the blog entry. i chose this one with the harp.

then you click share over the image to the left there. then you’ll find a couple of alternatives, click “grab the html/bbc code”. you’ll find a code for you to copy, first choose the size that best suits your blog. sometimes the photographer has blocked the share function. then you’ll either have to find another pic and get over it or get a screenshot of it and link the pic to the page where you found it. <- a bit more complicated.

then you open a new entry or the entry where you want to paste the image. find the html-button in your editor, it opens the entry’s code(don’t panic, it’s really pretty simple). all platforms have their own html button, on wordpress it’s very easy to find over the entry editor area.

paste the code in the blank entry or where you want it to be.

when you leave the html editor(just click ‘visual’), the picture is there! with sources and all, so you don’t have to worry about it.

if the image is too big you can pull its corners to make it fit. i’ve forced my images to always be 800px through my css code, saves me a bunch of time.

if you have tips to good tumblr feeds or flickr groups with sources, leave them in the comments!

Follow:
Share:

44 Comments

 1. 14:25, 05 Jul 2012 / 14:25

  Flott at du skriver om dette! Jeg blir også skikkelig provosert av slett kildearbeid. Slike latmannsløsninger som du gir viser til, eller ingen henvisninger i det hele tatt – det er jo ren kriminalitet, som bunner i uvitenhet, men som kan straffes med store bøter dersom opphavsmennene slår ned på det. Jeg vet selv om flere tilfeller hvor det har skjedd, på litt større sider, og det er så pinlig! Som journalist får jeg mest lyst til å sparke noe når jeg kommer over sånt kildemisbruk, men heldigvis hjelper det ofte å le litt oppgitt i stedet, og deretter legge igjen noen velmente oppfordringer. Viktig innlegg!

 2. maria
  14:49, 05 Jul 2012 / 14:49

  du er bare fantastisk!

 3. 15:05, 05 Jul 2012 / 15:05

  Men hvis flickr-brukerne har lagt inn sperre for at bildet skal deles er det vel ikke helt ok å ta skjermbilde, selv om man linker tilbake?
  Ellers veldig bra og viktig innlegg!

  • mariell
   Author
   15:57, 05 Jul 2012 / 15:57

   som eg skriv, så er det litt meir komplisert, blant anna fordi ein må (som alltid) ta eit etisk valg om ein vil gjera det eller ikkje. eg veit at eg behandlar bildene med respekt og alltid, utan unntak, linkar tilbake. og på flickr er det sånn at om ein får trafikk gjennom ein blogg så kjem det opp i statistikken og ein kan sjå kvar nokon har lagt ut bilda dine. eg har bestemt at eg syns det er okei å gjera innimellom, men ikkje alltid. så er det opp til den enkelte å ta det valget.

 4. Binka
  15:30, 05 Jul 2012 / 15:30

  Jeg lurer på det samme som Mathilde over her. Hvis fotografen har lagt inn sperre for å dele bildet er det vel en grunn til det?
  På de fleste bildene på Flickr står det også “All Rights Reserved” i sidebaren under “Licence”. Når man trykker på denne linken står det at man kontakte fotografen. Det synes jeg virker lurere, for da fotografen litt mulighet til å velge hvor og i hvilken sammenheng bildet skal brukes.
  Hvis bildet er lagt ut med en creative commons-lisens er jeg enig i at man kan bruke det mot å linke tilbake slik du beskriver her. Men hvis alle bilder kan brukes mot å linke tilbake til kilden, hva er poenget med forskjellige lisenser da?

  • mariell
   Author
   16:19, 05 Jul 2012 / 16:19

   creative commons blir mykje brukt innan musikk eller til dømes collage, der ein kunstnar kan gi andre kunstnarar tilgang på å bruka musikken eller kunsten deira i eit større verk, ved sampling eller collage eller sånn. det finst fleire ulike creative commons-lisensar, nokon av dei gir lov til å bruka verka i kommersielt bruk, andre ikkje. du kan lesa om dei ulike lisensane her: http://creativecommons.org/licenses/

   det vanligaste innanfor fotografi er all rights reserved, og innanfor internett(ikkje på langt nær like strenge reglar som på trykk) betyr det som regel at ein har lov til å dela så lenge ein er sikker på kjelda og linkar godt. i amerika, til dømes, har ein noko som heiter “fair use” som betyr at ein har lov til å dela ein liten porsjon copyrighted work for commentary/review purposes. men det finst såklart ingen lovverk som gjeld for heile internett, og det er mykje rom for tolking. eg meinar at så lenge ein respekterar opphavsretten og veit at ein har eit ansvar når ein deler andre sine åndsverk så går det bra. det er sjølvsagt ei vurdering ein må ta sjølv. som eg skreiv over her så har ein noko som heiter stats på flickr som gjer at ein kan tracka alle som har delt eit bilde og linka til det. på den måten har åndsverkshavaren alltid kontroll på kvar bilda deira er.

   eg har ingen etiske problem med å dela verk som er all rights reserved, og har ingen problem med at folk deler mine verk så lenge dei linkar godt. men om ein føler at det ikkje er rett så skal ein sjølvsagt ikkje gjera det heller.

   • Binka
    19:35, 05 Jul 2012 / 19:35

    Jeg synes det blir feil å tenke at det er opp til den som bruker bildet å bedømme om det er rett eller ikke. Det er jo derfor vi har ulike copyright-lisenser, slik at det skal være opp til åndsverkshaveren å avgjøre, og at det ikke skal være noen tvil.

    Attribution-lisensen går jo ut på at du kan distribuere, dele og vise bildet mot kreditering. Med all rights reserved må det derimot bety at man ikke har disse rettighetene, og derfor ikke har rett til å bruke bildet i det hele tatt.

    Det er fint at Flickr har stats-funksjon som viser hvor bildene er blitt brukt, men jeg synes ikke det bare handler om å linke tilbake til den som eier åndsverket. Hvis et bilde blir brukt i sammenhenger som fotografen ikke vil bli assosiert med f.eks. i blogginnlegg med innhold åndsverkshaveren ikke kan stå innenfor osv, er det som om bildet blir publisert i en colllage. Det får en ny betydning alt etter hvilke andre bilder det vises sammen med, og teksten som står til. Det synes jeg en åndsverkshaver burde kunne begrense.

    En enkel all rights reserved-lisens burde være ensbetydende med at dette åndsverket er beskyttet mot visning på andre steder enn der det opprinnelig ble publisert. Ellers hadde vel fotografen gitt det en cc-lisens?

    • mariell
     Author
     20:02, 05 Jul 2012 / 20:02

     seier ikkje at det er opp til den som brukar bildet om det er rett eller ikkje, eg seier at det er opp til den enkelte kva som følest rett og feil. regelverket på desse tinga på nett er veldig flytande, eg baserar svara mine på kva som er min erfaring. får ofte mails og kommentarar av folk som skriv at det er fint å få trafikk eller at det var overraskande å sjå bildet sitt her.

     flickr er ein tjeneste der folk kan dela bildene sine, og er ikkje heimesider. flickr legg opp til at ein skal kunna dela bildene med share-funksjonar(som kvar enkelt fotograf/åndsrettshavar kan skru av om dei ønskar det) og favorites-systemet. det eg meinte med stats-funksjonane var at om ein da ikkje ønskar å bli assosiert med/kan stå inne for plasseringen av bildene dine, har du mulighet til å sei fra på grunn av pingback-systemet som flickr har.

     lisensar er det ikkje alle som har tenkt på i heile tatt eller tatt stilling til, dei er altfor lite integrert i åndsverksverda per dags dato til å legga så stor vekt på dei. normalen er jo all rights reserved, det er det mest tradisjonelle og trygge. eg har all rights reserved på alle mine bilder, men eg syns det er heilt okei at folk vil dela bildene mine så lenge dei lenkar, og det har eg inntrykket av at er normalen i internettverda, i alle fall som eg har erfart gjennom mine mange år med blogging og deling av andre sine bilder. som regel syns folk det berre er fint å få trafikk fra bloggar eller gode tumblr-feedar som linkar tilbake.

 5. 15:33, 05 Jul 2012 / 15:33

  Hos Pinterest må man også være forsiktig. Det blir jo brukt mer og mer til å finne fine ting og dele dem, men også der burde man skjekke kilden hver gang før man pinner og før man bloggar om det. Fordi bildene kan godt komme fra tumblr, osv. Ellers et bra innlegg! :)

  • mariell
   Author
   15:55, 05 Jul 2012 / 15:55

   ja, det er veldig sant! mange som skriv “kjeldene kan du finna på pinterest”, liksom. det er jo óg veldig feil. eg linkar alltid til den opprinnelige kjelda om eg bloggar om noko eg fant gjennom pinterest.

 6. 16:46, 05 Jul 2012 / 16:46

  Åh, fantastisk! Har noen bilder lagret på macen viss opphav er ukjent for meg som jeg har prøvd å finne, men at man kunne søke etter bilder på den måten på google visste jeg faktsik ikke! Tusen takk! :D

 7. Katrine
  17:07, 05 Jul 2012 / 17:07

  Jeg var ikke klar over at det overhode fantes noe sånt som google image search, flott at du opplyser oss om sånt! Du er fantastisk, nok en grunn til å elske deg! <3

 8. 17:12, 05 Jul 2012 / 17:12

  Jeg blir sint når det ikke står kilder eller når folk ikke lager ‘bilde om til link’. Weheartit er ikke kilde, men trykker man på bilde kommer det opp en link fra hvor personen fant bilde. Man kan ikke laste opp bilder, man kan bare ‘hjerte’ bilder fra andre nettsteder slik at kilden følger med. Men, det er jo mulig å lagre bilder, laste dem opp på hjemmesiden sin og så ‘hjerte’ dem slik at kilden føres til deres hjemmeside. Dette er så utrolig råttent gjort.

 9. 17:14, 05 Jul 2012 / 17:14

  dette er kjempefint at blir tatt opp! flott skrevet og beskrevet også!

 10. 18:58, 05 Jul 2012 / 18:58

  tusen gånger tack. detta var till så himla mycket hjälp!

 11. Susanne Lohne Iversen
  19:02, 05 Jul 2012 / 19:02

  Du er så kul og flink og fin! Digger deg!

 12. 19:14, 05 Jul 2012 / 19:14

  Olav Torvund (http://www.torvund.net) arbeider med dette til daglig, og vi intervjuet han i forbindelse med Bloggermagasinet.com. Hele intervjuet står her: http://bloggermagasinet.com/2011/01/31/svar-pa-sp%C3%B8rsmal-om-opphavsrett/
  Her er utdrag:
  I utgangspunktet kan man ikke bruke bilder som andre har tatt/laget. Men mange er gjort tilgjengelig med for eksempel Creative Common lisens som tillater en viss bruk. På Google man kan søke etter bilder man kan bruke. Flickr har så vidt jeg vet tilsvarende søkefunksjoner.

  16. Hva kan skje om jeg bruker noens bilder, filmer eller musikk uten å spørre?
  Man kan måtte betale erstatning, i grove tilfeller kan det også være straffbart. http://www.torvund.net/index.php?page=opph_intr_11

  Altså, da kan man kanskje ikke bare ta bilder? Synes også dette er vanskelig, men jeg vil jo gjøre det som er juridisk riktig. Jeg har også skrevet om dette her: http://www.icarroi.com/2010/04/23/guide-bilder-pa-internett/

  • 19:53, 06 Jul 2012 / 19:53

   Du har rett, Caroline. Grunnen til at jeg skrudde av “share” på Flickrprofilen min var nettopp for å unngå at folk skulle bruke bildene mine uten å spørre meg først. At det blir oppfordret til å ta skjermbilder for så å laste de opp til egen server synes jeg er helt hårreisende – det er jo faktisk ikke lov!

   • mariell
    Author
    20:07, 06 Jul 2012 / 20:07

    lovlig er det ingen forskjell på å dela html eller å ta skjermbilde og lasta det opp, om lisensen er den samme. berre vanskeligare å gjennomføra.

 13. 19:17, 05 Jul 2012 / 19:17

  elsker å se den vixen siden av deg! bra at du informerer om slikt. dør litt inni meg når folk ikke oppgir kilder. ‘kom igjen, folkens. dette er ikkje 2003.’ lo godt. du er virkelig flink både til å fomulere deg, inpirere og ta bilder. liker det!

 14. 19:25, 05 Jul 2012 / 19:25

  Ja, ja, ja! Så enig i alt du skriver, og håper du kan få noen til å åpne øynene!
  Her er noen fine tumblrere som (som regel) linker til kildene sine:
  http://sabino.tumblr.com/
  http://suttonlark.tumblr.com/
  http://xcheckmarks.tumblr.com/
  http://interieure.tumblr.com/
  Og hun her skriver vanvittig fine dikt og tar veldig fine bilder og legger ut på tumblren sin:
  http://topographe.tumblr.com/
  Og her er flickren hennes:
  http://www.flickr.com/photos/iammymothersonlyone/

 15. 20:29, 05 Jul 2012 / 20:29

  Bra du tar opp dette! Jeg har selv funnet bildene mine på tumblre og til og med på facebook, uten at det er mulig å spore det tilbake til meg. Ikke kult.

 16. 20:40, 05 Jul 2012 / 20:40

  Veldig bra! Jeg har ofte sett på trafikkstatestikken til min blogg at mange har funnet fram til innlegg via Google image-søk. Men heldigvis har alltid bildene blitt linket tilbake til meg eller folk har spurt om å låne.

 17. 21:09, 05 Jul 2012 / 21:09

  Kjempebra innlegg! Jeg lurte også på dette med at Flickr-brukere har lagt inn sperre, og synes at det er flott at du har svart grundig på det over. Takk for masse nyttig informasjon!

 18. Stine
  22:02, 05 Jul 2012 / 22:02

  Dette innlegget er så genialt at jeg må dele det til alt og alle. Takk for at du forteller, beskriver og demonstrerer det vi alle er så irriterte over. Tusen, tusen takk, vakreste Mariell!

 19. 22:02, 05 Jul 2012 / 22:02

  SYKT bra innlegg!

 20. 22:12, 05 Jul 2012 / 22:12

  Først vil eg berra skryta på kvaliteten på bloggen din den siste tida. Lettare fantastisk!
  (Og eg lovar å bli 100% flink med kjelder)

 21. 23:14, 05 Jul 2012 / 23:14

  du er fantastisk.

 22. 00:29, 06 Jul 2012 / 00:29

  Utruleg flott skrevet ! Eg blir så glad når eg ser folk skriva om kjeldebruk. Du skriver så fantastisk bra og er uendeleg inspirerande :)

 23. 05:25, 06 Jul 2012 / 05:25

  Jeg har også brukt bilder fra Tumblr (men jeg har alltid linket tilbake) på bloggen min og nå innser jeg at det er ikke noe bra. Takk for dette innlegget, Mariell!

 24. 08:18, 06 Jul 2012 / 08:18

  Wow! Nå fikk jeg en skikkelig vekker! Jeg har virkelig vært en dust å brukt masse bilder uten å finne kilder, har ikke sett det dumme i det før nå. Jeg skal garantert begynne å finne kildene til bilder før jeg bruker dem! Tusen takk! Dette her er jo super-viktig!

 25. Elisabeth
  13:12, 06 Jul 2012 / 13:12

  Åh, takk! Blir like irritert som deg når folk ikke bruker kilder på noe som helst!

 26. 13:47, 06 Jul 2012 / 13:47

  Dette innlegget trenger 99% av bloggerne der ute, flott intiativ! Ingenting gjør meg mer irritert enn bilder brukt uten riktig kildehenvisning, kjenner nok ekstra på det fordi jeg er fotograf selv og folk tar bildene mine helt ukritisk hele tiden. De ligger overalt og jeg har null kontroll, dessverre.. Håper noen tar til seg dette!

 27. 15:42, 06 Jul 2012 / 15:42

  jeg elsker at du har skrevet og brukt tid på å skrive et så grundig innlegg om dette temaet! tusen takk :)

 28. 19:56, 06 Jul 2012 / 19:56

  dette var veldig bra skrevet. men jeg lurte på om man bruker et bilde fra en film for eksempel, som man har funnet på en annen side på internett, blir det da riktig å skrive filmtittel+år, eller skal du linke til dit du fant den?

  en kildeflink tumblr jeg liker er albinwonderland.tumblr.com :-)

  • mariell
   Author
   20:10, 06 Jul 2012 / 20:10

   eg ville linka til dit eg fant bildene, berre fordi eg veit kor lang tid det tar å ta skjermbilder av filmar og sortere lasta opp.

 29. Ingrid Riddervold
  23:10, 06 Jul 2012 / 23:10

  Fint at du tar opp dette Mariell. Men jeg stusser også veldig på dette med å ta skjermdump på sperrede blder! Først belærer du oss om kildehenvisning og copyright, også tipser om hvordan man kan stjele kopibeskyttede bilder i samm ånddrag? Jeg er heller ikke så imponert over din praksis med å kun legge link til kilden i bildet, hadde du brukt mine bilder ville jeg gjerne hatt en liten bildetekst under med kreditering og link til hjemmesiden min. (og egentlig skulle du først spurt om lov) Få gidder å trykke på bildene for å se hvem som er fotografen, og jeg trodde i et par år at du hadde tatt alle bildene dine selv (var kjempeimponert ;-)) Så når du først tar opp dette temaet håper jeg du tåler å høre tilbakemeldinger. All rights reserved betyr at du ikke kan ta bildet til web eller trykk uten fotografens samtykke. som du selv sier, selv om “alle gjør det”, så er det ikke rett, heller ikke selv om uansett om 99% blir glade for traffikk til siden sin (igjen, hvis noen da trykker på bildet?). Som sagt, fint at du tar det opp, men jeg syns dessvrere dette innlegget både var mangelfullt og faktisk litt misvisende. Pluss i boka for å tipse om hvordan man finner kildene. :-) Vennlig hilsen Ingrid.

  • mariell
   Author
   23:57, 06 Jul 2012 / 23:57

   skjønnar at me i botnen er uenige om kva som er greit eller ikkje – det me har snakka mest om i kommentarfeltet her(å ta eigne valg basert på kva ein sjølv syns er rett og feil). synd at du ikkje syns innlegget var noko bra, men eg har ingen intensjon om å prøva å bli enig med alle. sjølvsagt tåler eg kritikk, syns det er heilt fantastisk at så mange har delt sine tankar om dette temaet. det er og blir eit aktuelt tema som det enn så lenge ikkje finst gode nok regelverk om – på nett.

   i ein utopi hadde absolutt alle alltid oppgitt kjelde og vist respekt og det hadde aldri vore noko problem, men sånn er det desverre ikkje. eg belærer ingen, dette innlegget var eit forsøk på å prøva å gjera folk meir aware over kva som er godkjent nettetikette på desse tinga(og kva som absolutt ikkje er det), og ut ifra responsen vil eg sei at eg har oppnådd det eg ville. eg vil at folk skal ta informerte valg om kjelder, vera bevisst når dei tar valg. det er eg, og eg står inne for alle mine.

   (og om du lurte på det og det ikkje berre var eit retorisk spørsmål, så er det mange som klikkar på bildene. det veit eg ut ifra statistikken min. men, eg har heilt klart eit forbedringspotensiale når det kjem til å merka bildene som ikkje er mine tydelig!)

   • 11:24, 07 Jul 2012 / 11:24

    Mye i innlegget var bra og gir “pluss i boka”, ikke meningen å være så negativ altså :o) Men du skriver seriøst og troverdig, og mange vil nok tolke alt du skriver som reinspikka fakta. Når du sier at slik er det vanlig å gjøre det på nettet, og at dette er dine erfaringer, vil nok folk som meg ta det med en klype salt, mens unge mer uerfarne kanskje tar alt som god fisk. På design/fotostudier blir man imprintet med åndsversloven, er det lov å spørre om sånt kanskje er noe du gikk glipp av da du hoppet av? Spesielt siden denne bloggen er en del av ditt levebrød, vil det faktisk være slik av du bruker bildene i kommersiell sammenheng, på helt andre måter enn i en personlig blogg eller en skoleoppgave. Tenker jeg da.

    For å oppsummere, det er kjempefint at du tar det opp, og sier ifra at man ikke bare skal ta andres bilder. Å linke tilbake er selvfølgelig mye bedre enn ingenting, og å lete etter kilden er mye mer enn de fleste gidder. (Rett etter jeg leste dette innlegget var neste post på Bloglovin’ en journalists blogg, og hun hadde et bilde med foto: googlet, balh!!) Men hvis rett skal være rett er det aldri greit å bruke andres “all rights reserved-bilder” uten samtykke, uansett hvor nobel og fin bloggen din er :o)

    Ha en fin dag videre, du er flink og det er spennende å følge deg på din ferd :-)
    -ingrid-

 30. Rikke
  15:03, 08 Jul 2012 / 15:03

  har du samme synspukt på det å legge ut skjermbilder av filmer som det å legge ut andres bilder på bloggen?

  • 10:56, 09 Jul 2012 / 10:56

   Det kalles faksimile, og jeg tror det er helt lovlig i samhandling med at man skriver om filmen.

   • Rikke
    12:04, 09 Jul 2012 / 12:04

    åå, ok. daså!

 31. ida
  10:37, 09 Jul 2012 / 10:37

  bra innlegg! jeg sitter selv og irriterer meg når folk bruker whi som kilde eller ingen kilde i det hele tatt! ALLE bloggere burde lese dette!

 32. 17:19, 03 Jun 2013 / 17:19

  Utrolig bra innlegg! Tenker selv ofte på dette med kilder når andre legger ut inspirasjons-innlegg, og hvordan det ville vært for meg om noen hadde lagt ut mitt bilde uten kilde. Selv hadde jeg blitt veldig lei meg, ettersom andre på en måte stjeler rettighetene til det.
  Råder alle til å lese det, og kommer nok til å linke innlegget i mitt neste blogginnlegg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *