A list of 5 things

5 ting:

… eg lengtar etter:
å få kontoret og fotostudioet ferdig. Andre etasje i butikkbygget skal bli så mykje bra til slutt, men ting tar tid.

å tapetsera gangen vår, no som me har bestemt kva tapet me skal ha

raspeballmiddagen me skal ha i dag

å få heim sofaen me har bestilt

å sjå fjeset til vår nye unge. Det er så rart at me veit kva vedkommande skal heita, me må liksom holda oss for å bruka navnet heile tiden.

… eg er takksam for:
at eg fekk treffa Jostein då eg var 14 og ikkje no

at Saga har fire besteforeldre i nærleiken

at den nye sesongen av Endeavour er så bra

vårt fine vesle hus. I dag er det så kaldt her at me ikkje har vatn i røra, men det er eit så stødig hus. Fantaserer ofte om å ha eit enklare hus med fleire soverom og meir tapet, men eg elskar óg dei uendelige muligheitene som finst i dei utfordringane me har her. Draumen er jo å bygga seg inn i låven, såklart. Det hadde vore noko, det. Heldigvis er det mange år til me kan tenka på å gjera noko sånt, pga pengar og sidan me er sist i odelsrekka. Men det er så fantastisk fint å ha noko å drøyma om.

pakken eg fekk i posten frå Caitlin i går, ho sender meg magasina ho er ferdig med, så eg har gullklumpar å nyta ved neste bad!

… eg vil bli betre på:

å fiksa ting med éin gong, ikkje venta i to veker før eg skiftar ei lyspære. Akkurat no ligg det tre nye brannvarslarar på bordet som me ikkje har hengt opp, men eg har allereie gitt meg sjølv credit for at eg har kjøpt dei. Julegåver som skulle sendast til England ligg spredd utover huset, og bursdagsgåvene til Frøy og Christine er óg berre på vent. Eg har ein harddisk som eg har redda frå ruinen, men den er feilformatert og eg har enda ikkje summa meg til å reisa den timen det tek å reisa for å fiksa det.

å orka å sjå film

å prioritera tiden eg har, til min eigen kreativitet

sausar og kjøtt og sånt voksent. Liksom laga ei steik på ein søndag

å sy

… som irriterar meg:

smør på alt påsmurt på kafé

bokhandlarverda. Fekk hjartet knust på Eldorado i Oslo for nokre dagar sidan, dei dreiv og pakka ihop sjappa fordi Norli skal ta over. Så sjukt trist, det var min beste bokhandel.

ordet «influencer»

at eg er så dårlig på å visa folk at eg er interessert i det dei har å sei, og gløymer å spørja. Irriterande fordi eg a) ser ut som ein drittsekk og b) faktisk oppriktig er interessert, folk er jo det mest interessante eg veit om og helst vil eg jo spørja om altfor personlige ting.

å måtta sei nei til så mange fine bryllupsjobbar fordi eg igjen har termin om sommaren.

… eg bestiller på internett:
barneklede

mat og snacks

reingjeringsprodukt

sminke og hudpleie

magasin og bøker

… eg er redd for:

likviditet i kvardagslivet og likviditet i aksjeselskapet

å driva heilårsbedrift i ei gate som er heilt tom for fottrafikk om vinteren. Me lever i det no, og det er til tider terrifying.

å bli sittande fast i mitt eige hovud og la meg sjølv bli begrensa av omstendigheiter

kattar

lange tånegler

… eg elskar å eta:
sølvlauk og generelt sånt som er sylta, spesielt no som eg er gravid

bananer med små svarte prikkar på

fiskebollar med følgande tilbehør: poteter, raspa gulrot, rødbetar og karripulver.

marcona-mandlar. Me har dei i butikken og eg er min eigen beste kunde.

Jostein sin pizza, spesielt no som me har eigne surdeigsbotnar. Mmmmmmmm.

… eg vil gjera i år:
planta meir blomar i hagen. Me kjem jo til å vera mest heime, først med høggravid kropp også med baby, og da vil eg at det skal vera herrrrrleg mykje fint å sjå på når me sit ute og inntek kaffikopp nummer fire og fem for dagen.

bli supergod på surdeig og pleia surdeigskulturen vår

prøva på nytt å reisa ein plass med berre Jostein før den nye babyen kjem, men ikkje på eit fly og ikkje så langt vekk.

filma så mykje som mogleg, og laga ei mappe på datamaskina som heiter typ «Saga sin barndom». Vil at barndommen hennar skal vera heilt klar for ho når ho er 16 og 21 og 45, at ho skal kunna høyra stemma si og kjenna seg igjen og sjå korleis me hadde det i huset. Det er eit ansvar som eg så gjerne tek.

kaaaaaanskje skaffa oss høner? Både Saga og bestemora er nokså sugne på det, og me har jo faktisk hønsehus allereie.

Liste lånt frå Flora!

5 things:

… I long for:
getting our office finished. The floor above the shop is going to be so many things for us, but things take time.

wallpapering our stair room, now that we’ve landed on wallpaper

our dinner today: norwegian raspeball (a kind of dumpling)

getting the sofa we have ordered

seeing the face of this new bébé. It’s so weird that we now know the name of this baby, and we have to kind of keep ourselves from using it all the time.

… I’m grateful for:
meeting Jostein when we were 14 and not now

that Saga has four grandparents nearby

the new season of Endeavour

our little house. Today it’s so cold we don’t even have running water, but it’s a solid house. I often fantasize about a simpler house with more bedrooms and wallpaper, but I also love the endless possibilities these challenges offer us. The dream is to build our house into the barn, of course. Now that would be something. Luckily those kinds of plans are years away, because money and because Jostein is the youngest of his siblings. But it’s great to have dreams.

the parcel I got in the mail from Caitlin yesterday. She sends me the magazines she’s finished with, so I have little pieces of gold to save for my next bath.

… I want to get better at:
fixing things right away, not waiting for two weeks before changin a lightbulb. Right now there are three new fire alarms on our table that we haven’t yet hung but I’ve already given myself the credit just for buying them. Christmas presents that should have been sent off to England are still here, and Frøy and Christine’s birthday presents too. I have a harddrive that has been saved from ruin, but it’s formatted for a PC so I haven’t spent the hour it would take me to go and get that fixed.

bothering to watch films

prioritizing the little time I do have, for my own creativity

sauces and meats and grown-up things like that. Like doing a sunday roast

sewing

… things that annoy me:
butter on everything at cafés

the world of bookshops. My favorite independent bookshop in Oslo has been bought up by a chain and it’s just so depressing.

the word “influencer”

I’m so bad at showing people that I’m interested in what they have to say, and I often forget to ask questions. It annoys me because a) I look like an asshole and b) I’m actually genuinely interested, people are the most interesting thing I can think of and I would really want to ask reallllly personal questions all the time.

having to decline sooo much wedding photography work because I yet again am due in the summer.

… I order online:
clothes for Saga

food and snacks

cleaning products

makeup and skin care

magazines and books

… that scare me:
liquidity in my everyday life and liquidity in my companies

running a whole-year business in a very summer based street. We’re living in that now, and it’s sometimes terrifying.

getting stuck in my own head and letting myself be contained by circumstance

cats

long toenails

… I love to eat:
pickled pearl onions and other pickled things, especially now that I’m pregnant

bananas with small black dots on them

fish balls with: potatoes, raw carrot, pickled beet and curry powder

Marcona almonds. We stock them ourselves and I am my own best customer

Jostein’s pizza, especially now that we have our own sourdough bases. Nom.

… I want to do this year:
plant more flowers in our garden. We’re going to spend a lot of time at home this summer, first super pregnant and then with a new baby, and I want there to be a lot of pretty sights when we’re sitting in the garden with our fourth and fifth coffee for the day.

get really good at sourdough

try again to go somewhere just Jostein and I, before this baby comes, but not on a plane and not so far away.

film as much as possible and make a folder called something like “Saga’s childhood”. I want her childhood to be available for her when she’s 16 and 21 and 45, to hear her own voice and recognize herself and see what our house looked like. It’s a responsibility I’m so happy to take on.

maaaaybe get some hens? Both Saga and her grandmother are pretty psyched about hens, and we do already have a hen house.

Gone fishing

Hei på ein søndag! Me er i Oslo i helga, for å slappa av og eta god mat saman med søstra til Jostein og familien, før dei blir trebarnsfamilie om berre nokre veker. Nokre veker er det så vanskeleg å skriva noko som helst her, som å skvisa blod ut av ein stein.

Livet er himla komplekst akkurat no. Eg lengtar så mot enklare dagar, varmare dagar. I mellomtider lever eg meir i livet enn på internett. Me prøver å sova nok og kjenna nok på magen, det er fyrverkeri der inne kvar kveld og til kvar kaffikopp. Saga har 5-10 nye ord for kvar dag og er den største gleda i livet. I dag skal me trikka ned i byen, kjøpa noko fint og noko godt og sånne greier som hevar livskvaliteten.

Føler meg alltid litt ekstra knytta til dykk som les her når eg er i Oslo, for dei to åra eg budde her var jo då det verkeleg kom lesarar til her. Håpar de har varme og avslappande søndagar framfor dykk

Hello sunday! We are in Oslo this weekend to relax and eat good food with Jostein’s sister and her family before they become a family of five in just a few weeks. Some weeks it’s so hard to write anything here, like squeezing blood out of a rock.

Life is so complex right now. I’m longing for simpler days, warmer days. And in the meantime my life is more real than internet. We’re trying to get enough sleep and pet the belly enough, there are fireworks in there every night and after every cup of coffee. Saga says five to ten new words every day and is the biggest joy in my life. Today we’re going to take the tram down into town, buy something pretty and something good and things that make life better.

I always feel a little extra connected to my readers when I’m in Oslo, the two years I lived here were so important in building this blog. I hope your sunday plans are warm and relaxing

Exactly seven days ago

God morgon og god ny veke! Håpar de har samla krefter og kosa med folk de er glad i. Eg har vaska fire maskiner klede og Jostein had bakt det perfekte surdeigsbrødet, meir om det i bildeform kjem såklart. Men først:

Måndag forrige veke plukka eg opp kameraet mitt igjen, men først etter at Saga var i vogna (me legg ho klokka 12 og da søv ho i 2-3 timar). På stolen hennar var reven framleis, med garderobe frå Vetle Eple.

Good morning and happy new week! I hope you’ve gathered some energy and spent time with people you love. I’ve done four loads of laundry and Jostein has baked a perfect sourdough brebad. More on that later, of course. But first:

On monday last week I picked up my camera, but first after Saga was sleep in her pram (we put her down at noon, and she sleeps for 2-3 hours). Her fox was still on his chair, with his wardrobe from Vetle Eple.

Eg hadde ein altfor effektiv dag (og var utslitt både tysdag og onsdag), og starta med å skifta ut to magnetar som var dårlige. Elskar å gjera sånne ting som ein har tenkt på å gjera i to år også plutselig berre RIGHT. NO SKJER DET. Så tilfredsstillande.

I had a much too effective day (tuesday and wednesday were spent exhausted), and started out by changing out magnets that had stopped working. I love doing things like that, things I’ve thought about doing for like two years and then it’s just done. So satisfying.

Saga sine duploklossar vart sopt oppi ei øskje som vanlig. Fleire har spurt meg om å visa fram meir av leikerommet, men altså eg blir så nervøs av alt sånt interiørrelatert.

Saga’s duplo was scraped into a box as usual. So many of you have asked me to show more of the play room, but it makes me so nervous to do antyhing interior related.

Eg laga (og drakk!) ei heil kanne med Earl Grey. Og gav meg sjølv ein heil halvtime til å lesa magasin og skriva ned tankar i boka mi. I Gøteborg i sommar kjøpte eg og Jostein kvar vår Spode-kopp. Dei er perfekte.

I made (and drank!) a whole pot of Earl Grey. And gave myself half an hour to read magazines and write down some thoughts. Jostein and I bought a Spode mug each when we were in Gothenburg last summer. They are just so perfect.

Elska denne editorialen i Eurowoman, føler at me er på veg ein plass.

I loved this Eurowoman editorial, feels like we’re getting somewhere.

Og her er ho, pøbelen. Etter luren sin då ho åt to skjeier med havregraut også nekta å eta meir. Også fekk kameraet kvila resten av den dagen.

And here she is, my little rugrat. After her nap when she woke up and ate exactly two spoons of porridge and then refused to eat any more. And then my camera was given a rest, for the rest of the day.

WORKSHOP: Fredag x Vetle Eple

Inneheld reklame for eiga bedrift

No skal eg fortella om noko ekstremt spennande! No i vår kjem Fredag til å halda tre forskjellige kurs. Eit i mars, eit i april og eit i juni. Førstemann ut er eit kurs i barneklede, saman med Ingvild frå Vetle Eple. De kan lesa meir HER, og såklart booka dykk inn. Om de kunne tenka dykk ein plass er det lurt å vera kjapp, for me har berre seks plassar!

We’re doing a workshop in march, on children’s clothes. I’m so excited!

I want to:

Laga pasta primavera med sitron, erter og ricotta, og lata som at våren er her. Berre ta denne retten på meg som ei øyreklokke så eg ikkje høyrer vinden som susar gjennom huset.

Make pasta primavera with lemon, peas and ricotta and pretend like spring is here. Just put this dish on like ear muffs so I won’t hear the wind howling through our house.

Kjøpa fine boksar til oppbevaring til Saga sitt leikerom, til å putta duplo og togskinner oppi, denne frå Little Aurelia er heilt magisk fin.

Buy pretty boxes for Saga’s playroom to put her duplo and train tracks into. I love this one from Little Aurelia.

Stå først i køen hjå Fryd og kjøpa donuts når me skal til Oslo snart.

Be first in line at Fryd to get donuts when we’re going to Oslo soon.

Starta på kunstsamling med dette frå Bukowski.

Begin my art collection with this from Bukowski.

Kjøpa alt frå Konges Sløjd sin sommarkolleksjon.

Buy everything from Konges Sløjd’s summer collection.

Hei, Fredag!

Hei, Fredag! I dag er første gong at eg føler meg ordentlig som ein februarmamma. Me må holda butikken stengt i dag fordi Saga er sjuk. Ho har sove oppå hovudet mitt i heile natt, som ein veldig varm hatt (med 40 i feber då ho la seg i går kveld). Ho vakna etter nokre timar søvn i går kveld og fekk sitta i fanget og sjå Say Yes To The Dress med meg og Jostein (mitt mest angstdempande program), ho ynka seg og pusta så tungt og drakk ein halv liter vatn på null komma niks og eg såg meg sjølv utanifrå som mamma på ordentlig. Det har skjedd nokre gonger før, når eg er i typiske mammasituasjonar, og det føles alltid som å møta seg sjølv i døra. Men det var fint. Me såg ut som ein veldig koselig familie der i sofaen.

Eg håpar helga di får ein bedre start enn mi! Her er nokre linkar til dykk fine folk:

Hello, Friday! Today is the first time I’ve ever really felt like a february mum. We’re keeping the shop closed today because Saga isn’t well. She slept on top of my head all night, like a very warm hat (her fever was 40 celsius last night). She woke up from a few hours of sleep and got to sit in my lap and watch Say Yes To The Dress with us (my most anxiety helping show), she was breathing so heavily, just aching all over, she drank half a liter of water in no time at all and I felt like I was watching us from the outside. That happens sometimes, in typical mum situations, always so weird. But lovely. We looked like a very cosy little family on that sofa.

I hope your weekends are off to a better start than mine! Here are some links for you lovely people:

Johanna blogga om Pinterest-inspirasjonen sin i det siste, og det slår meg gong på gong kor dyktig ho er til å legga så mykje kreativitet ned i eit så i utgangspunktet enkelt innlegg. Massivt inspirerande, som typ alt ho gjer. Har ein sånn girl crush på ho.

Johanna blogged about her Pinterest inspiration as of late, and it hits me again and again how good she is at putting so much creativity into such a simple post idea. Massively inspiring, like everything she does. Such a girl crush!

Ok, så Queer Eye for the Straight Guy er tilbake! Eg elska denne serien då den opprinnelege først kom ut og eg var 13-14 år og følte meg så heime i deira selskap. Eg slukte dei åtte episodane frå den nye utgåva óg, og grein på typ 50% av episodane.

I can’t believe Queer Eye for the Straight Guy is back! I loved this show when I was 13-14 and felt so at home in their company. I devoured the eight episodes of this new one too, and cried at 50% of the episodes.

Eg har fulgt Maria på instagram lenge, men har ikkje visst om at ho har ein blogg óg. Den er ikkje så veldig aktiv, men eg kosar meg veldig med å grava i arkivet.

I have been following Maria’s instagram for a long time, but I haven’t been aware of her blog until now. There’s not a lot of activity, but I’m enjoying going through the archives.

Linda frå Volang-bloggen og Vintagefabriken skreiv noko så ufattelig bra om å prøva å driva ein butikk “rett” med små leverandørar:

“När ska 2018 börja jobbmässigt? Snart är det slutet av februari och jag känner att jag bara står och stampar varje dag. Väntar på det där jobbförslaget, de där ordrarna i webbshopen och den där strömmen av kunder i butiken. Inget av dem infinner sig och jag känner att stressen inuti växer sig starkare och starkare. Jag önskar så att alla kunde förstå hur mycket vi sliter. Jag och Lollo och många andra i vår bransch. Hur vi oroar oss, kämpar och VILL så himla mycket. Vill göra den här världen lite vackrare, snällare och mer medveten.

Vi hittar små leverantörer som syr de snällaste och sötaste mjukdjuren och kläderna för hand, målar de vackraste av prints eller gör de finaste av accessoarer. De packar paketen själv med silkespapper och går sedan själv till posten i regnväder och snöstormar för att skicka dem (med svindyrt porto).

Sen hamnar de hos oss och folk tycker att de är SÅ fina men alldeles för dyra. För att man kan ju hitta något liknande i ett köpcentrum utanför stan för halva priset. Eller mindre. Så vi ser hur de går ut ur butiken igen. Tackar för inspirationen och allt det vackra och trevliga men åker till det där köpcentrumet istället.

Hur länge ska vi orka le tillbaka och hur många gånger ska vi orka känna den där känslan av misslyckande när dörren stängs igen? Hur länge kommer det att vara värt det – om det aldrig känns som att det får börja?”

Dette traff meg så hardt akkurat no. Les heile innlegget her. Eg har i alle fall lagt inn ein bestilling hjå dei no, for det er så lett å gløyma kvarandre óg når me alle slit på kvart vårt hold.

Eg har vore på leit etter nye pysjar til Saga, utan knappar fordi ho er som ein makk om kveldane og vil helst pussa tennene og søla vatn og i alle fall ikkje sitta stille. Fant desse i økologisk bomull frå Lindex som faktisk er fine og med morsomme kjønnsnøytrale mønster – det må ein jo elska. Har gode erfaringar med dei økologiske greiene deira, me kjøpte mange ting derfrå då Saga var nyfødt.

I’ve been looking for new PJ’s for Saga without buttons because she’ll be so squirmy in the evenings now, wanting to brush her teeth and get water everywhere and not sit still. I found these organic cotton ones from Lindex that are acutally cute and with gender neutral patterns on them. I have only good things to say about their organic things, we had a lot of it when S was a newborn.

A Parisian parcel

På måndag fekk me ein pakke på døra som eg hadde venta på i nøyaktig fem dagar. Den kom frå Paris, med den herlegaste logoen på: Mariage Freres. Tehimmelen.

On monday, we got a parcel delivered that I had been waiting for for five days. It arrived from Paris, with the loveliest logo on it: Mariage Freres. Tea heaven.

Alt var pakka inn i svart silkepapir, så chic.

Everything was wrapped in black tissue paper, tres chic.

Dette låg i pakken: 100g Casablanca, 100g Marco Polo og 100g Earl Grey French Blue. Eg bestilte óg to ting som eg aldri har kjøpt frå Mariage Freres før:

This was in the parcel: 100g Casablanca, 100g Marco Polo and 100g Earl Grey French Blue. I also ordered two things that I have never bought from them before:

Marco Polo-gelé, som eg kan tenka meg at er perfekt på scones med litt vellagra ost til.

Marco Polo jelly, which I imagine is perfect on scones with some good cheese.

Og tynne sprø kjeks med knust Marco Polo i. OMG. Må laga desse sjølv.

Det var det nye frå postkassa mi. I tillegg til 50 regningar frå DHL og Posten, såklart.

And thin crispy cookies with crushed Marco Polo in it. I need to learn how to make these myself.

That was my mailbox news. Other than 50 bills from DHL and the postal service, of course.