Hei, Fredag!

Hei, Fredag! Så fint å sjå deg. Eg har hatt ei ganske full og herleg veke. Me har søkt om barnehageplass til Saga frå hausten av (glad me alle har eit halvt år å prosessera det på, haha), klart å holda huset ryddig (!! magi?), tatt det som føltes som hundre blodprøver og opna butikken igjen for første gong i år!

I morgon er Saga eitt og eit halvt år, og me feirar ved å reisa til Bergen på teaterpremiere, Den Lille Store Reisen (som Jostein har skrive musikken til) på DNS! Men først, ei hotellnatt og ein hotellmiddag. Det skal óg bli godt.

Her er nokre linkar!

Hi, Friday! Nice to see you. I have had a pretty full and lovely week. We’ve booked Saga into preschool beginning in the fall (glad we have six months to process this, haha), kept the house tidy (!! magic?), done a hundred blood tests and opened the shop for the first time this year.

Tomorrow is Saga’s one and a half year birthday, we’re celebrating by going to Bergen to the premiere of the play Jostein has written the music for. But first, a hotel night and a hotel dinner. That’s going to be pretty great too.

Here are some links!

@bymariandrew er så herleg ærleg på instagram. Eg ønskar meg ein sånn ein for kvar dag i veka óg.

@bymariandrew is so lovely honest on instagram. I want one of these for every day of the week as well.

Vil eta denne til middag I DAG. Men kanskje i morgon!

I want this for dinner TODAY. But maybe tomorrow.

Martha Stewart er jo ei så inspirerande businesskvinne, ho har på éin måte eit så mjukt image også samtidig så er ho jo så no bullshit óg. Denne artikkelen handlar om hennar typ “vanlige” dag. Elskar sånt.

Martha Stewart is such an inspiring businesswoman, she is so double in that some of her image is so soft but she’s also so very no bullshit. This article is about her “normal day”. Love stuff like that.

Emily har gjort ei utfordring denne veka, om å minimera innhald i huset sitt, og det har vore så innmari inspirerande for meg. Så no har eg ei kasse der eg legg ting, ein og ein, som eg finn i huset som eg ikkje har nokon glede eller nytte av lenger. Når kassa er full skal eg gi den vekk.

Emily did a challenge, of minimizing the home, and it’s been such an inspiration. I now have a box where I put things I no longer want or need. When the box is full I’m going to donate it.

2017, highs and lows

+

Fredag

Då 2016 vart 2017 hadde me ingen aning om kva som skulle skje. Å opna butikken har vore den mest oppbyggande prosessen eg har gjort i bedriftsverda og eg går inn i 2018 med tonnevis av sjølvtillit på grunn av det. 2018/2019 blir eigne punkt i mi historie som businesswoman.

Å reisa med Saga

I 2017 besøkte me Paris, Gøteborg, London og København med Saga, fantastiske og utfordrande reiser på kvart sine vis. Blir så glad når Jostein og eg dealar med overtrøytt unge på fly utan å mista tolmodet med kvarandre.

Venner/suksess

Å sjå Fredrik komma inn på master på KHIO (utan bachelor, må jo sei det!!), å sjå Frøy synga i operaen i København, å få følga Mariell si reise mot sitt businesswoman empire. Har gjort meg så latterleg stolt i 2017.

Kreativitet

2017 gav meg ein dytt eg enda lever hardt i. Eg har gjort ein god el produktutvikling og i 2018 vil Fredag endeleg få bli det det er: eit konseptstudio. Me vil komma til å gi ut vår første bok, så skummelt å skriva det men det føles bra å berre senda det ut i universet óg!

Økonomi

Det er eit rart punkt å gjera, kanskje, sidan me absolutt ikkje lir nokon nød her i huset, men 2017 var annleis for meg økonomisk. Eg er vant til å vera den som tjenar mest i familien, og 2017 vart ikkje eit sånt år. 2017 var året då eg hoppa i noko utan sikkerhetsnett og lot Jostein bæra oss. Det kom alltid til å vera belastande å starta noko nytt, men eg var ikkje heilt klar for at det skulle følast rart i identiteten min å ikkje tjena så mykje som eg hadde håpt.

Tjuveriet i Gøteborg

På ferie i Gøteborg i sommar vart me frastole ein koffert med alle kleda mine, Hasselblad-kameraet mitt, ei bok eg var midt inne i. Framleis aksepterer eg det ikkje, eg saknar kleda mine heile tida. Men heldigvis har eg fått meg eit nytt Hasselblad.

Brudepar

Eg var for rask på avtrekkaren då eg booka bryllaup for 2017. Brukar jo å ta meg tid, bli litt kjent med folk før eg seier ja. Men eg var så altfor ivrig etter at sommaren 2016-sesongen forsvant i barneføding og amming. Resultatet var heile to brudepar eg aldri skulle ha takka ja til, og det føles så trist. Det blir ein klokare meg som bookar for 2019.

Psyken

Sååååå mykje angst i 2017. Det toppa seg rundt jobbingen min, å reisa ifrå Saga for å jobba, å ikkje få legga ho om kvelden. Det var ein heilt ny type gråt. Og graviditeten har vore vanskeleg å prosessera, blant all den andre turbulensen som har hagla rundt meg. Men 2018 blir enklare, det ser eg allereie no.

+

Fredag

When 2016 became 2017 we had no idea what was going to happen. Opening our shop has been the most rewarding process I’ve ever done in business, and I’m going into 2018 with so much confidence because of it. 2018/2019 will be their very own chapters in my businesswoman history.

Travelling with Saga

In 2017 we visited Paris, Gothenburg, London and Copenhagen with Saga, amazing and challenging journeys in each their own ways. It makes me so proud when Jostein and I deal with a too tired kid on a plane without losing patience with eachother.

Friends/success

Seeing Fredrik get accepted to the masters program at KHIO (the arts college in Oslo) without a bachelor degree, seeing Frøy sing at the opera in Copenhagen, following Mariell’s journey towards her businesswoman empire. I have been tremendously proud in 2017.

Creativity

2017 gave me such a boost that I’m still thriving from. I’ve done some product development in 2017, and in 2018 Fredag will finally get to be what it always should: a concept studio. We are going to be publishing our first book, which feels so scary to write but also nice to send into the universe.

Finances

It’s a weird point to make since we’re in no way suffering in this house, but 2017 was different for me financially. I’m used to being the breadwinner, and 2017 was not like that at all. 2017 was the year I jumped into a new business and let Jostein carry us. It was always going to be challenging starting something new, but I wasn’t expecting it to shake up my identity as much.

Getting robbed

On our trip to Gothenburg last summer our car got robbed. All my clothes, my Hasselblad camera, a book I was in the middle of reading. I’m still not OK with it, I miss my clothes all the time. But I did get myself a new camera.

Weddings

I was too quick to book weddings for 2017. I like to take my time, get to know people a little before I say yes. But I was far too eager to get back on the horse since 2016 kind of vanished into birthing and breastfeeding. The result was two couples I should never have said yes to, which feels so sad. Future me is going to be much wiser when booking for 2019.

The mind

So much anxiety in 2017. It mostly revolved around work, leaving Saga to go work, not getting to put her to bed at night. That was a new kind of crying for me. And this pregnancy has been really hard to cope with, amongst all the other turbulence happening around me lately. But 2018 is going to be better, I can see that already.

Hei, Fredag!

Hei på fredagskvelden! Her er eg! Denne fredagskvelden føler eg meg litt forvirra, som ein gjer når arbeidslivet ikkje har heilt starta igjen etter nyttår. Jostein sit i stova og jobbar med musikk til forestillingen på DNS, og eg varmar føtene på ovnen og summar meg litt etter dagen.

Me har erklært unntakstilstand i huset no, og gitt oss sjølve lov til å jobba om kvelden. Jostein driv med forestillingen til DNS (meir info her, om nokon er interesserte!), å omsetta La Boheme for Opera Nordfjord pluss ein masse administrativt i eit stort nytt prosjekt som både eg og han er involverte i.

I dag var me på rutineultralyd på sjukehuset i Førde. Det tar to og ein halv time å køyra dit og eg hadde angst av typen som tek over alle cellene i kroppen og gjer at det prikkar og verker overalt, i to og ein halv time. Både før og etter var eg heilt utslitt, måtte tvinga meg sjølv til å halda meg vaken i bilen. Men alt såg bra ut med den vesle der inne, så himla aktiv. Klødde seg til og med i hovudet så me såg det. Eg gjekk frå sjukehuset og følte meg så glad, og så takksam for den gleden som eg ikkje visste at skulle komma.

Kom heim til ei svigermor som hadde vore med Saga heile dagen, og i tillegg vaska alt skittentøyet vårt og laga ein diger pølsegrateng til middag. Ein kan jo villa grina av mindre, det er så fint. Så små ting som er så himla store. Føler meg så trygg her i vårt vesle hus, på vår vesle gard. Neste veke kjem den nye senga vår óg, og da får eg lyst til å mala soverommet såklart. Tenkjer meg ein pistasjfarge på veggane, og nye lamper til over senga. Flaks for meg at dynene våre er frå England og er 200x200cm, så det ikkje finst noko sengeklede å få kjøpt her i landet. For da ville eg ha vore sååååå blakk.

Medan Saga har sove i veka som var har eg ikkje brukt macen min så mykje, men eg har skrive blogginnlegg i notatboka mi! Blant anna om TV som Jostein og eg har sett på i det siste, og om det beste og verste i 2017, som eg har tenkt å transkribere. Føler meg meir modig når eg skriv med penn og papir, så me får sjå om eg vågar å publisere det!

I helga må me flytta ut jula (trist!) og gjera herlege heimlege ting. Vil gjerne baka noko, vil gjerne planlegga litt for kjøkkenhagen 2018 (og finna ut kor ambisiøs ein kan vera med termin i juni).

No skal eg brygga meg ei kanne med te, eg tenkte Casablanca frå Mariage Freres, det er favoritten akkurat no.

Hellooo friday night! I’m here! On this friday evening I’m feeling a little confused, which I guess is normal when work life hasn’t really started since new year’s. Jostein is working on music right now, for the children’s theatre show in Bergen and I am warming my feet on the oven and gathering my thoughts after today.

We’ve declared a state of emergency right now, and allowing ourselves to work in the evenings. Jostein is doing the children’s theatre, translating La Boheme for an opera house and a lot of admin stuff for a big project we are both a part of.

Today we had our routine ultrasound scan at the hospital. It takes two and a half hours to drive there and my body was filled with anxiety of the kind that makes every single cell in your body ache and tingle, for two and a half hours. Both before and after I have been completely exhausted, I had to force my eyes open on the drive. But everything was fine with the little one in utero, a lot of bouncing around in there. It even scratched its head while we were watching. I left the hospital feeling so happy and so grateful for this joy I was hoping would arrive.

We arrived home to my mother in law who had spent the entire day with Saga and on top of that, done all our laundry and made a big dish of pasta gratin for dinner. I’m lost for words, it’s so nice. Those small things that are so, so huge. I feel so safe here in our little house, on our little farm. Next week our new bed is arriving too, which of course makes me want to paint the bedroom. I’m picturing a pistacchio shade for the walls and new lamps above the bed. Lucky for me our duvets are fro England and 2x2m, and there is no bedding to get in Norway for them. Because I would be soooo broke.

While Saga napped this past week I haven’t used my mac so much, but I’ve written down full blog posts in my note book! About TV that Jostein and I are watching right now, the best and worst about 2017 that I’m going to transcribe them. I do feel more brave when I use a pen and paper, so we’ll see if I dare hit “Publish”!

This weekend we’ll have to pack up christmas (sad!) and do homely things. I would love to bake something, and plan for our garden 2018 (find out just how ambitious I want to be when I’m due in june).

I’m going to make myself a pot of tea now, Casablanca from Mariage Freres is my favorite right now.

Hei, Fredag!

Hei, fine folk! Tusen takk for all kjærleik som kom strømmande over oss denne veka, det føles så utrulig fint å ha ein sånn heiagjeng som bryr seg om familien min. Det føles som ein ny fase av graviditeten, eg er på veg til å akseptere og nesten omfavna at det skjer. Og det er ein nokså big deal for meg akkurat no.

Eg og Jwad er i butikken i dag! Han er i språkpraksis hjå oss via nav, og er her på torsdagar og fredagar. Så fint å kunna hjelpa nokon ved berre å sleppa dei inn og la dei hjelpa oss, liksom. Familien hans har klesfabrikkar i Syria, og framover vil me driva produktuvikling med han bak symaskina, det gler eg meg til. Akkurat no er han på postkontoret, han kan den greia no. Folk bestiller jo framleis pakker, det er jo heilt loco! Men fint å få pakker i romjula óg, såklart.

Dei siste dagane har eg rett og slett tatt mykje fri. Eg har bakt og laga fløytekarameller og rocky road, vaska golvet på kjøkkenet og bygd eit lekekjøkken som Saga får av oss til jul. Eg har laga dørkransen vår og pynta på vårt nye piano (!). I morgon er det lille julaftan, og etter det har me stengt i butikken til 18. januar, det skal bli himla godt. Me treng det, å få ha nokre helger berre til oss. Late, late helgemorgonar. Mmmmm.

Bildet er såklart Elsa Beskow!

Hello you nice people! Thank you so much for all the love that came pouring over us this week, it feels so lovely to have such an amazing amount of support and people who care about my family. It almost feels like a new phase of pregnancy, I’m on my way to accepting and almost embracing what is happening. Which is a pretty big deal for me right now.

Jwad and I are in the shop today. He’s doing his language practice with us through our local government and he’s with us on thursdays and fridays. It’s nice to be able to help someone by simply letting them in and letting them help us. His family owns clothes factories in Syria and in the future we’ll be doing new products with him, which is pretty exciting. He’s at the post office right now, there are still packages to be sent which is crazy! But nice to get packages during christmas too, of course.

The past few days I’ve pretty much taken time off. I have baked and made caramels and rocky road, cleaned the kitchen floors and built Saga a play kitchen that we’re giving her for christmas. I’ve made the wreath for our door and decorated our new piano (!). Tomorrow is the day before christmas, and after that we are shutting the shop doors until january 18th. Going to be so nice. We need it, a few weekends just for us. Lazy weekend mornings. Mmmmm.

The illustration is by Elsa Beskow!

Hei, Fredag!

Inneheld reklame for eiga bedrift

Oi, her gjekk det fort i svingane i dag tidlig! Publiserte dette innlegget med utelukkande fylltekst klokka sju i dag tidlig, det var jo pinlig men sånn er lajvet. I helga skal Jostein vekk, så mamma og pappa kjem på pysjamasparty for å passa på Saga medan eg passar butikken. Neste veke blir ei spennande ei, så då håpar eg de våkar over bloggen! Her kjem nokre få små linkar til dykk.
Hugs at i morgon tidlig er fristen for å bestilla frå nettbutikken <- link!  Og om de ønskar nokre av dei fine treleikene våre (bilde her!) så må de maila (eg får ikkje lov til å legga dei ut for salg på nett, men dei kan kjøpast med faktura) på mariell.oyre@gmail.com

This weekend is going to be a mad one, Jostein is out of town so my parents are coming to hang out with Saga while I mind the shop. Next week will be an exciting one, so keep your eyes peeled. Here are some little links for you!

Drømmepepperkakehuset. Den som berre hadde hatt tid.

THE most dreamy gingerbread house. If I only had the time.

Jostein og eg peisa gjennom Mindhunter, og for oss krim-freaks var det ein så spennande serie.

Jostein and I rushed through Mindhunter, and for us crime freaks it was such an exciting show.

Diana har laga ein Treat Yo Self-guide. Elskar det! I hovudet mitt høyrer eg “treat yo self 2017”-song.

Diana made a Treat Yo Self guide. I love that. In my head, “treat yo self 2017” is playing.

Out of office

Me er i København, nyter nokre dagar med nokonlunde fri og å få bunkra opp med energi og idéar for neste år. I dag kjøpte eg meg ei ny kåpe, nye vottar og åtte nye ting til håret. Eg trong så sårt å føla meg litt ny, kåpa eg har hatt sidan forrige vinter er verkeleg på veg til å gå heilt ifrå kvarandre.

Saga er besatt av nissar, ho peikar og seier NINNI og når ein spør ho kva nissen seier så seier ho “hau hau”. Medan me har vore her har ho byrja å setta ihop to ord, det er alltid sånn når me er på reis. Eit hav av impulsar og nye ord.

Når me reiser heim måndags morgon er det med eit lettare hjarte, av mange grunnar. Og ein koffert som er tyngre av konfekt og julepynt.

We are in Copenhagen, enjoying a few days with some time off and collecting energy and ideas for next year. I bought a new coat today, new mittens and eight new things for my hair. I really needed to feel new and fresh, the coat I have had since last winter is falling apart.

Saga is obsessed with Santa. She points and says “NINNI” (Santa is nisse in norwegian), and when I ask her what Santa says she says “hau hau”. Whilst we’ve been here she’s begun stringing two and two words together, it’s always like this when we travel with her. So many new impulses and new words.

When we go home on monday morning it will be with a lighter heart, for different reasons. And a suitcase heavier from chocolates and christmas ornaments.

Hei, Fredag!

– inneheld reklame for eiga bedrift –

Hei, Fredag! Den finaste dagen i veka. Her fyrer me som berre det i ovnen, det er så himla kaldt i golvet og Saga har sove på hovudet mitt i heile natt. Eg vakna av at ho sat ved sidan av meg i senga og sang “jeg gikk en tur på stien”. Eg har fått DUSJA, tenkte å få i meg litt frukost no også skal eg ned i butikken, senda rundt 30 bestillingar (takk til kvar og enkelt av dykk, de har gjort dette til eit frikkin eventyr) og forhåpentligvis treffa mange fine kundar. Neste veke skal mamma styre i butikken medan me skal til København, trur ho både gler seg og gruar seg til det som ryktast å vera den travlaste butikkhelga. I kveld skal eg laga biffsalat med koriander og mango MMMMMMM det er så godt.

Tenkte berre å sei ifrå om at om de finn noko de vil gi i julegåver i nettbutikken, så kan me gjerne pakka inn og senda gåvene dit dei skal vera.

Mine råtips: Flagg til juletreet som er laga i ekte flaggduk og som har så herleg djup raudfarge, nydelege julekuler i metall som er fylte med sjokolade (perfekt til pakkeleikar, venninnegåver og den slags), gåveboks med karameller frå Pärlans som no for jula har julefargar på silkebåndet, digg godteri til julestrømpene, nydelege emaljevarer og alle bøker ein kan rekka å lesa på eit år.

Me pakkar inn i gråpapir og silkebånd, og skriv sjølvsagt på til og frå-lappen. Så slepp de å tenka noko meir på det etter at de har bestilt. Sjølvsagt til ingen ekstra kostnad. Om de ynskjer at me gjer det, så berre skriv det i boksen for “kundemelding” når de bestiller. Me har forresten problem med ordrebekreftelsar akkurat no, eg prøver å finna ut av det, men som ein regel: om pengane har gått ut av konto, har me fått bestillingen. NETTBUTIKKEN FINN DE HER!

Hi, friday! The best day of the week. We are throwing wood at the fire to try and heat up this place, the floor is so cold and Saga has slept on my head the entire night. I woke up with her next to me in bed singing. I have SHOWERED, going to eat some breakfast now and then I’m going down to the shop. Sending around 30 orders (so crazy grateful to each and every person who has made this into something so much better and easier than I ever thought it could be) and hopefully meet a lot of nice customers. Next week my mum is going to run the shop while we go to Copenhagen, I think she is both excited and scared for what is rumored to be the busiest shopping weekend this year. Tonight I’m making a beef salad with coriander and mango ohhhh it’s so good.

Ting eg likar å høyra i samme setning: Ottolenghi + Søtpoteter. Åhh. Denne oppskrifta må eg prøve.

Things I like to hear in the same sentence: Ottolenghi + Sweet potatoes. I have to try this recipe.

Boden har så nydelege klede akkurat no, spesielt for born. Og eg elskar at dei gjer det så enkelt for meg ved å la meg betala toll rett i nettbutikken.

Boden do such amazing things right now, especially for children.

Eg har ein ny blogcrush på Never Not Going, som gir meg såååå lyst til å reisa.

I have a new blog crush, Never Not Going, makes me want to travel sooo bad.

Johanna Bradford som jo er blogguden, posta om korleis ho lagar førjulsstemning i leiligheten sin. Vart så inspirert!

Denne oppskrifta laga eg denne veka. Med ein viss skepsis pga bolognese utan tomater, berre tomatpuré og raudvin. Den var så god, ville eta sausen med skjei.

I made this this week. With a healthy dose of scepticism because it’s made with no tomatoes, just tomato paste and red wine. IT WAS SO GOOD. Wanted to eat the sauce with a spoon.