50 questions

X

1. Kva var det siste du skribla ned på eit papir?
Centimetermål på vindauget på det vesle gjesterommet vårt. Vil ha rullegardin!

2. Kva har du alltid i veska?
Lommebok og eit krøll av ledningar. Akkurat no anar eg verken kvar veska mi er eller kva som er i ho, har jo egentlig ikkje vore nokon plass sidan før fødselen (!).

3. Kva bestiller du på kafé?
Cappuccino og mandelcroissant er den perfekte bestillingen. Men OM det finst ostekake eller eit sjokoladekjeks som ser bra ut, så må eg prøva det. Og om sommaren: alltid iskaffe.

4. Kva nettsider besøker du daglig?
Refinery29, mothermag, pinterest og typ tusen bloggar.

5. Kven ringer du til når du er sint/lei deg?
Jostein er den einaste eg ringer om eg opplever kjensler i det heile tatt. Hatar jo å snakka i telefon, spesielt om sånt.

6. Kva farge er det på tannbørsten din?
Kvit elektrisk tannbørste med gul ring rundt.

7. Kan du bytta olje på bilen?
Eeeee nei.

8. Kva har du hatt av kjæledyr?
Kattar som fekk kattungar, ei kanin som var deprimert og døydde, masssse fisk, hamster (deriblant ein som forsvant inn i eit hol i veggen og aldri kom ut att) og to hundar.

9. Har du piercingar?
Aktive: i øyrene. Uaktive: i nasen, på begge sider, i underleppa på midten (laga sjølv med sikkerhetsnål) og på venstre side (tok på 16-årsdagen, skikkelig cool).

10. Norge på sitt beste?
Tidlig haust, når det framleis er litt varmt og fargane oppover fjellsida endrar seg fra dag til dag. Sommaren er jo fantastisk, men det er den alle plassar.

1. What’s the last thing you scribbled down on paper?
Centimetermeasures of our guestroom window, have to get curtains for it.

2. What is always in your bag?
My wallet and a mess of wires. Right now I don’t know where my bag is or what is in it though, I really haven’t gone anywhere since I gave birth (!).

3. What do you get at a café?
Cappucinos and almond croissants is the perfect order. But IF there is cheesecake or a chocolate chip cookie that looks good, I have to have it. And in the summer: always iced coffee.

4. What websites do you visit daily?
Refinery29, mothermag, pinterest and a thousand blogs.

5. Who do you call when you’re angry/upset?
Jostein is the only person I call if I’m experiencing emotions at all. I really hate talking on the phone.

6. What color is your toothbrush?
White electrical toothbrush with a yellow ring.

7. Do you know how to change oil on a car?
Aaa no.

8. What pets have you had?
Cats that had kittens, a rabbit that was depressed and died, a lot of fish, hamsters (like one who disappeared into a hole in the wall and never got back out) and two dogs.

9. Do you have piercings?
Active: in my ears. Inactive: In my nose, both sides, my lower lip in the middle (did it myself with a safety pin) and on the left side (did on my 16th birthday, so cool).

10. Norway at its best?
Early autumn, when it’s still warm and the colors in the mountain changes day by day. Summer is amazing of course, but it’s amazing everywhere.

X

11. Kva gjer deg lei deg?
Når eg ikkje føler eg taklar livet på ein god måte, eller tanken på alt sånt som berre ikkje kan fiksast.

12. Kva gjer deg glad?
At eg kan plukka epler på trea rett utanfor her og putta dei rett i munnen, tapetet på gjesterommet, at ho snorkar.

13. Hva er drømmejobben din?
Den jobben eg har! Men i framtiden skal eg driva med produkt óg, noko som genererar pengar av seg sjølv litt i bakgrunnen så eg kan jobba meir kreativt utan å bekymra meg for det.

14. Abonnerer du på et vekeblad?
Ikkje vekeblad, men magasin! Danske Eurowoman og Kinfolk.

15. Kva var det siste du kjøpte?
Ammeinnlegg og tørre eingangsklutar. Og ein pram pack! Super glamour.

16. Liker du kinesisk mat?
Har jo aldri smakt kinesisk-kinesisk, berre norsk-kinesisk, og det er jo sådär sjølv om såklart alt som er saus og store mengder ris er godt. Vil mykje heller ha anna asiatisk mat (skulle berre ønska Jostein likte det like godt som meg)! Akkurat no er eg veldig sugen på å laga meir fisk i kvardagen, så eg vil gjerne laga fiskekaker eller torsk i grønn karri.

17. Når var du i kyrkja sist?
Faktisk då Jostein og eg gifta oss i fjor. Bryllupet hadde me jo på Åmot Operagard, med eigen seremoni der, men dagen før vart me lovlig gifte i kyrkja her i Lærdal, det var så utrulig fint. Det var meg, Jostein, vår fantastiske prest, Sara (min forlover), Fredrik (Jostein sin forlover) og Synne. Klokkene fekk ringa som i eit vanlig bryllup og heile kroppen dirra sjølv om eg hadde vore så innstilt på at det berre var praktisk og noko me skulle få overstått.

18. Kven var den siste som gjorde noko ekstra spesielt for deg?
Lillesøster, som køyrte Jostein og meg til Førde da eg skulle føda og overnatta på sjukehuset den natta. Det tok vekk alt stresset eg hadde rundt den reisa og vart faktisk veldig gøy og viktig for oss som søsken, kjem aldri til å gløyma det og ville aldri vore det foruten (på tross av rier i bil på veg dit pluss tre timar bilreise berre 12 timar etter fødsel).

19. Har du nokonsinne vore i ein ambulanse?
Eg trur at eg var i ein ambulanse ein gong det var mistanke om at eg hadde hjernehinnebetennelse. Men eg hugsar det absolutt ikkje sjølv, og det er typ 15 år sidan i så fall.

20. Kan du rulle med tunga?
Jeps!

11. What makes you sad?
When I feel like I’m not dealing with life in a good way, or to think of all the things I just can’t fix.

12. What makes you happy?
That I can pick apples right off the trees here and put them in my mouth, the wallpaper in the guestroom, the baby snoring.

13. What is your dream job?
My job! In the future I want to make products too, something that generates money in the background so I can work more creatively without being worried.

14. Do you subscribe to a magazine?
Yes! Danish Eurowoman and Kinfolk.

15. What was the last thing you bought?
Disposable nursing pads and dry wipes. And a pram pack! Very glamorous.

16. Do you like chinese food?
I’ve never had chinese-chinese food, just norwegian-chinese which is a little wah-wah, although everything that is a lot of rice and sauce is great. I would much rather have fancy asian food (I just wish Jostein was obsessed with it too)! Right now I’m very into fish in my everyday life, I want to make fish cakes or a green curry cod.

17. When were you in church last?
Actually when Jostein and I got married last year. We did our wedding at Åmot Operagard, with our own ceremony there, but the day before we were legally married in the church here and it was so lovely. It was me, Jostein, our amazing priest, Sara (my maid of honor), Fredrik (the best man) and Synne. The church bells rang as in a regular wedding, my entire body was shaking even though I was ready for it to just be a practical thing to get overwith.

18. Who was the last person who did somethinge extra special for you?
My little sister, who drove Jostein and me to the hospital when I was giving birth, she spent the night in the hospital. It took away all the stress I had had about the journey there and it was actually a fun thing and important to us as sisters. I’ll never forget it and I wouldn’t be without it (despite having contractions in the car going there and a three hour car journey just 12 hours after giving birth).

19. Have you ever been in an ambulance?
I think I was in an ambulance like 15 years ago when they thought I had meningitis.

20. Can you roll your tongue?
Yup!

X

21. Kor lang tid bruker du om morgenen?
Livet før baby: 15 minutt på å kle på meg pluss sminke.
Livet etter baby: typ 4 timar?

22. Bannar du ofte?
Eg har ingen problem med banning overhovud og brukar gjerne alle ord eg har i registeret, ehe.

23. Kva er det lengste du har campa i eit telt?
Eg var på Moldejazz med Jostein eit år, kanskje me var 18, eg hadde ingen pengar til billettar og han jobba som frivillig, så eg var mest i teltet og las bøker, reiste på Fretex og kjøpte porselen. Nokon kommenterte på bloggen at dei hadde sett meg og Jostein ihop og at det såg ut som om han ikkje hadde noko lyst å holde hånda mi, og etter det holdt eg meg kun i teltet.

24. Kor mange søsken har du?
Ei lillesøster

25. Kva slags utdanning har du?
VGS og eitt år med fotoskule i Oslo.

26. Kor mange stader har du budd?
Årdal, Sandane, Oslo, London og no Lærdal.

27. Kva kroppsdel er du mest fornøgd med?
Hovudet!

28. Kva kroppsdel er du minst fornøgd med?
Føttene, som eg skulle ønska at var mindre/smalare så eg óg kunne velga alle sko i heile verda.

29. Er det viktig å feira bursdagar?
EH JA. Det er superviktig. Jostein og eg (mest eg, såklart) har lille bursdagsdag (dagen før dagen), sjølve bursdagen, også er det første bursdagsdag og andre bursdagsdag. Kanskje blir det ei heil veke til slutt!

30. Har du tatt vare på klesplagg fra da du var liten?
Har fått nokre klesplagg av mamma og pappa no som Saga er født, som eg hadde. Så innmari morsomme nittitalsgreier!

21. How much time does it take you to get ready in the morning?
Life before baby: 15 minutes getting dressed and makeup.
Life after baby. Like 4 hours?

22. Do you curse?
I don’t have any problems with it and I use all my words regularly, haha.

23. What is the longest you’ve spent camping?
I was at a jazz festival with Jostein in a tent, we were maybe 18 and I had no money for tickets. He was volunteering so I spent all my time in the tent reading books, going thrift shopping. Someone wrote on my blog they had seen me and Jostein together and he looked like he didn’t want to hold my hand and after that i stayed in the tent.

24. How many siblings do you have?
A little sister.

25. What is your education?
High school and one year of photography school.

26. Where have you lived?
Årdal, Sandane, Oslo, London and now Lærdal.

27. What is your most favorite body part?
My head!

28. What is your least favorite body part?
My feet, I wish they were smaller/narrower, so I could wear nice shoes too.

29. Are birthdays important?
YES. VERY. Jostein and I (mostly me though) celebrate both the day before, on the day and then the next day and the next day. Maybe a whole week!

30. Have you saved clothes from your childhood?
I got some items from my parents now that Saga is born, things I wore. So funny and pretty nineties things.

X

31. Nevn éin ting som er irriterande med å blogga?
At folk berre ikkje kommenterer lenger. Det irriterer meg, det er kanskje ikkje så verdig å sei men det seier eg likevel.

32. Kor mange glas vatn drikk du kvar dag?
Mange. Typ sju-åtte ganske store glas. Når Jostein fyller i vatn ved middagsbordet fyller han i til meg først, så drikk eg opp medan han fyller i til seg sjølv og da hugsar han alltid på å fylla glaset mitt igjen. SÅ romantisk jo?

33. Når legg du deg om kvelden?
Akkurat no startar me leggeprosessen rundt midnatt, men me får ofte ikkje sova ordentlig før ca halv to, to.

34. Favorittfag på skolen?
Var alltid norsk og engelsk, sporadisk samfunnsfag avhengig av læraren eg hadde.

35. Chips eller smågodt?
Akkurat no, sidan eg typ ikkje kan eta chips pga amming (løkpulver i ALT WHYYY), så er det godis. Me har ALLTID krokanrull i kjøleskapet. Alltid.

36. Siste filmen du såg?
Ein av dei nyaste Beck-filmane.

37. Det mest romantiske du har gjort?
Hm, bryllupet var jo gigaromantisk. Men å føda baby som eit kult team var óg høgt opp på lista!

38. Den perfekte vertinnegåva er?
Blomar/planter/noko ein kan eta til frukost dagen derpå, typ eit fint syltetøy eller heimelaga nutella!

39. Kor gamal er pappaen din?
Han er 49.

40. Har du vore i avisa?
Masse! Høgdepunkt: 1. Då eg og nokon venner fann eit gamalt gevær i ei steinur rett ved huset vårt. 2. Reportasje frå då eg var 12 år og gjekk meg vill på fjellet og det var leiteaksjon med politihelikopter og hundepatrulje og eg sat ei heil natt åleine i fjellsida og til slutt kom eg meg til ei hytte der eg vekte nokon folk som hjalp meg å vifta til helikopteret. Også har eg jo vore masse i ulike aviser om blogg/bok og den slags.

31. One thing that annoys you about blogging?
That people just don’t comment anymore. It annoys me, it might not be a very cool thing to say, but it does.

32. How many glasses of water do you drink a day?
A lot. Like seven or eight big glasses. When Jostein pours water into our glasses at dinner, he pours me one and then I drink it while he pours his own and then he’s ready to give me a new one. Romantic, yes?

33. When do you go to bed at night?
We start the going-to-bed process at around midnight, but we often don’t go properly to sleep before one thirty, two.

34. Favorite subjects in school?
Norwegian and english, sometimes social studies depending on the teacher.

35. Crisps or candy?
Right now, since I almost can’t have crisps because of breast feeding (damn onion powder in anything), I have to say candy. We always keep chocolate in the fridge.

36. The last film you saw?
One of the latest in the series of Beck films.

37. The most romantic thing you’ve ever done?
The wedding was super romantic, but giving birth as a team was very high up too.

38. The perfect hostess gift?
Flowers/plants/something to eat for breakfast the next day, like jam or homemade nutella.

39. How old is your dad?
He’s 49.

40. Have you been in the paper?
A lot! Highlights: 1. When me and some friends found an old rifle under a big rock. 2. When I was 12 I got lost on the mountains and there was a big search with dogs and a helicopter and I spent the night alone in the mountain and in the morning I waslked to a cabin and woke up some people who helped me wave to a helicopter. And a lot of times with blogging/book writing.

X

41. Eit sitat du likar?
Humble with a hint of Kanye.

42. Kva farge likar du best på neglene?
Glitter! Det er vel ein farge?

43. Kven er forbildet ditt?
Det finst tusen menneske som eg respekterer og ser opp til, men for min del er tiden for idolisering over og det er så herleg, å berre ta folk for det dei er og at det i dag er lov å vera eit menneske fullt av feil på internett.

44. Er du forfengelig?
Såklart eg er, den som seier den ikkje er det den lyg.

45. Finst det noko du virkelig har lyst til å gjera, men ikke har hatt mulighet, tid eller råd til?
Masse reising, såklart, men det som står øverst på lista er ein tur i varmluftsballong. Me fekk det i gåve av vennene våre til bryllupet, men så vart eg gravid så fort og det fekk ein ikkje lov til når ein var gravid. Så enn så lenge er det på vent, håpar me rekk å få gjort det før fristen går ut.

46. Har du vært gift eller forlovet?
JA og JA.

47. Kva kjøper du helst: klede, vesker eller sko?
Klede!

48. Føler deg ung eller gammel for alderen?
Ingen av delene, egentlig? Føler meg 26?

49. Kva uvaner har du?
Eg er superrotete. Det tek så innmari mykje krefter for meg å ha ein ryddig heim, og mesteparten av tiden er den virkelig ikkje det likevel.

50. Kva skal du gjera når du er ferdig med å svara på alle spørsmåla?
Gjera klar vogna så eg kan gå ein tur med S når ho våknar.

Liste lånt fra Luisa.

41. A quote you like?
Humble with a hint of Kanye.

42. What is your favorite nail polish color?
Glitter! That’s a color, right?

43. Who is your role model?
There are a thousand people I respect and admire, but for me the time of idolizing is over and it feels very good, just taking people for who they are, it’s a good time to be a real person on the internet.

44. Are you vain?
Of course I am, everyone is.

45. Is there something you really want to do but haven’t had the chance or the money to do?
A lot of travelling, of course, but at the top of the list is a hot air balloon. We were gifted a trip by our friends at the wedding, but then I got pregnant so quickly, and you’re not allowed to when you’re pregnant. So for now it’s on hold, I just hope we can do it before it runs out.

46. Have you been married or engaged?
Yes and yes.

47. Would you rather buy clothes bags or shoes?
Clothes!

48. Do you feel old or young for your age?
Neither, actually. I feel 26?

49. What are your bad habits?
I’m super messy. It takes everything I have keeping the house tidy but usually it’s a complete mess.

50. What are you going to do when you’re done with these questions?
Get the pram ready so I can take S for a walk when she wakes up.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Greetings from Nepal!

  I have read your blog for years and years and it’s my absolute favourite, like a comfort blanket. I remember a very long time ago you wrote that you lived in London alone without jostein, and I wondered, what is your advice for living away from all your loved ones? I am living away from my family and boyfriend for six months, (I’m English) and at times I feel so isolated and lonely, especially because it is so different here. How did you find it? I hope you don’t mind me writing to you, like some agony aunt across the world!

  I hope you are well, and congratulations on your daughter, she is so beautiful.

  Love Hannah x

 • Så fint å lese alle svarene dine, man blir bedre kjent med deg og man ser at man faktisk “kjenner” deg litt etter å ha lest Hjartesmil i flere år. Har selv svart på denne lista, og det er faktisk litt gøy å svare på slike. Ha en fin dag <3

  PS: Enig angående kommentering. Jeg kommer aldri til å slutte med det!

 • Eg skal òg bli flinkare å kommentere, Mariell. Eg trur mange ville sakna bloggen din kvar einaste dag dersom du til dømes ikkje la ut noko i permisjonstida. Eg har følgt deg i fleire år, og var veldig spent på korleis de ville få det i Lærdal med eit lite barn samanlikna med livet i London utan. Eg gjekk frå å vere singel i Oslo til småbarnsmor i Sogn på få år, og syns det har vore utfordrande, men også innmari godt. Skriv gjerne meir om det; saknar de anonymiteten, dei endelause alternativa, maten, spontaniteten? Det gjer eg, men eg opplever at eg blir utfordra til å lage betre mat sjølv, planlegge reiser, vere meir kreativ og til stades.

 • Seier som Tone over her: unnskyld for at eg aldri kommenterer! Skal bli flinkare. Lovar. Likar bloggen din så godt, og har lese den lenge. Elskar blant anna at du er nynorskbloggar, det er ekstra fint å lese <3

 • Thanks for sharing all these :) And the commenting thing, I so agree! But mostly when I read blogs I really enjoy, like yours, I don’t comment that often, I’m not sure why.

 • Så må jeg også se at få kommenteret og sige tak for en fantastisk blog og for at vi får lov til at følge med i jeres liv i det nye hus med lille S.

 • Eg er ein av syndarane her! Eg les omlag alle innlegga dine, men kommenterer nesten aldri. Syns liksom det er så vanskeleg å finne på noko å kommentere på. Alt du skriv er jo så fint!
  Veldig fine bilete frå huset og Saga for tida :) Kjekt å få følge med på oppussinga! Får meg til å drøyme om korleis vi sjølv skal få det ein gong.

 • Samme her, leser nesten hver eneste dag, men skriver altfor sjelden. Er så fint å se hvor bra dere får til alle de vanskelige tingene (og de enkle!). Jeg vil veldig gjerne lese om fødselshistorien din, he he. Du må aldri slutte å blogge!

 • Jeg har alltid elsket bloggen din, men elsker den ENDA mer (trodde ikke det var mulig) etter at vakre Saga ble født! Kjærlighet overalt <3

 • Hei! Kan du linke til det blogg innlegget der du svarer paa den siste (trur jeg) sporsmaalrunded din? Du tipser om en lett pastarett der, med spekeskinke, mozzarella og tomat! Den var supergod og jeg provde aa lage den igjen forige uke, men jeg trur jeg manglet en viktig ingridiens for den smakte ikke det samme!

 • I love that piece of Liberty fabric you have near Saga – my grandmother had a dress made of it and she used the spare fabric in a pair of curtains that she made for me when I bought my first flat. My grandmother died last Christmas and it is so nice to have these reminders of her.

 • Det er jo ikke alltid du svarer på kommentarer og jeg har kommentert noen ganger, uten å få en kommentar tilbake. Det føltes ekkelt og kleint ut særlig fordi du kommenterte til andre..
  Bare sånn at der er sagt :)

 • Åh så trist og klump i hjertet at folk har sagt noe så stygt som moldejazzkommentaren. Jeg husker du har skrevet før om hvor mye vondt folk har skrevet, håper det aldri aldri skjer igjen. ♥

 • Kommenterer ikke ofte nok, men jeg liker alle postene dine og alt du skriver! Får en så fin og god følelse hver gang jeg leser et innlegg fra deg. Du har inspirert meg masse i de siste par årene, tusen takk for det! Håper du har en fin dag :)

 • Liker bloggen din og liker denne lista (har svart på den selv) og ja, det er dumt at folk ikke kommenterer så mye lenger, det har liksom dabba av for alle virker det som.

 • Bloggen din er så hjertelig og fin? Jeg har vært fast leser siden 2011? Det er så koselig å få være litt med i hverdagen din ? Gratulerer så mye med lille S, jeg fikk ei jente i 2014, og etter det så føler jeg at livet har liksom blomstret opp og at det er så mye glede i hverdagen? Jeg hører på podcastene til deg og Sara og? Noen ganger i senga når mannen er ute på noe, litt sånn alenetid? Og så sovner jeg alltid før dere er ferdig, for dere har så behagelige stemmer, latter og så er den musikken mellom innleggene så fin? Dagens bekjennelse, flink formidler du Mariell? Klem fra Haugesund

 • Eg les alle innlegga dine, men er nok ikkje så flink til å kommentere.

  Eg tykkjer det nye livet dykkar i Lærdal er spanande! Som andre har kommentert gler eg meg til å sjå at du set ditt preg på Gamlahuset, kjøkenet er blit så sjukt fint! Eg hadde aldri hatt tolmod til å pusse opp eit gamalt hus, og Tor er så lite handy som du får dei. Ser fram til å sjå fleire rom, spesielt det med Morris-tapetet!

 • I’m a new follower and I just wanted to let you know that I really love your blog. I dream of becoming a freelancer one day, as an illustrator, and reading about your life as a freelancer just makes me want it even more. I’ve been reading lots of your old entries in the last few days and you just seem like such a sweet and talented person, your photos are amazing and your writing of course! I’m from Denmark, so I try to read the norwegian, but sometimes when I don’t understand, it’s so nice that the english translation is right next to it – very clever update you made there! :) Oh and also, I suffer from anxiety as well, and reading about the way you handle your anxiety, and how you’re always trying to grow as a person, it’s just really nice and uplifting. So yeah, I hope all this rambling and praising isn’t too much haha. Jeg ville bare lige sige hej og tak for en fin blog :)

 • Eg kommenterer så og sei aldri, men har lest bloggen din fast i årevis og er SÅ glad for at det finst nokon som deg i bloggverda!

 • Er nok litt for dårlig til å kommentere då eg ofte les innlegga dine på telefonen, og det er litt kronglete å kommentere derfrå – skal bli bedre.

  Men, tel du ikkje med den tida du budde i Paris når du listar opp stadar du har budd?

 • Jeg har lest bloggen din fast de siste 5 årene, men har nesten aldri kommentert! Det skal jeg absolutt begynne å bli flinkere til:) Du skriver på en herlig og god måte, og jeg får en litt nostalgisk følelse av å scrolle ned på bloggen din. Jeg liker så godt følelsen i alle bildene, listene, tekstene…, ja alt! Nyt tiden med Jostein og Saga, dere er en nydelig liten familie :)

 • Vart jo heilt nøydt til å kommentere etter å ha lest at du saknar kommentarar… Så, ja. Eg likar bloggen din! Den gir meg gode kjensler :-)

 • Hello! I thought I would comment following your answer to 31!!
  Your blog is one of my absolute favourites, it’s such a lovely calm space. You also look beautiful in the photo above.
  I’ll definitely comment more often! xx

 • Tips frå ei ammande til den neste: nøtter (dersom det ikkje er nøtteallergi i nærmaste familie), salt chips og popcorn funka fint for små babymagar ? her går det ned ein pose med cashewnøtter om dagen.
  Ps: var visst på barselavdelinga med deg i førde eg ?

  • Ja, popcorn er bra og nøtter óg! Men salt chips får meg berre til å tenka på alt anna deilig chips som eg ikkje får eta. :/ Saknar grønn sørlandschips!