Monthly pregnancy update, june – the last one

week 37.

Her kjem ein oppdatering på korleis det går med meg og magen! Eg er no i veke 37 (36+4), og det er under ein månad til termin. Me var på kontroll på sjukehuset forrige veke, og ungen ligg framleis heilt på kurva som føles utrulig godt. Eg kjem til å sakna å vera gravid så innmari mykje, å ikkje ha denne byltande klumpen i magen og ha så veldig oversikt fra dag til dag.

Føler at babyen har lagt seg lenger ned, iallfall er det mindre aktivitet heilt øverst i magen som eg er takksam for (hallo, pusta uten besvær!), så det blir spennande å sjå på kontroll på lørdag om hovudet er festa eller ikkje (forøvrig skypa eg med lillesøster i går som sa at ho hadde alltid trudd at det betydde at hovudet var festa på babyen sin kropp!).

Dette blir kanskje den siste slike oppdateringen, for forhåpentligvis rekk jo ungen å komma før den tid! No lengtar eg berre så veldig mot ungen min, som eg skjønnar at er rart sidan eg har vedkommande i kroppen så tett som det går. Men eg drøymer om fjeset om natta, om å sei navnet me har valgt høgt, om dei rynkete hendene og føttene og om å sjå Jostein bli pappa. Det er så mykje fint framfor oss, no blir saken å setta pris på denne tiden med kvarandre og ikkje la den springa ifra oss.

Kor stor er babyen no?
Ca 2,7 kilo! På storleik med ein liten baby, heilt enkelt. Sjukt rart og så uforståelig at det er ein snart ferdigbakt unge der inne som er så stor.

Korleis har du det?
Eg føler meg veldig, veldig bra. Kroppen er tung, eg søv ikkje gjennom natta og eg er anten svolten eller kvalm heile tiden, eg har vondt i bekkenet og kynnarar, det er jo sjukt slitsomt å vera gravid. Men eg føler meg så utrulig heldig som har fått ha ein så fin og problemfri graviditet, at eg har fått føla meg så sterk og kapabel. Det er det mest dominerande. Eg tek meg sjølv i å venta på at det skal bli for hardt for meg, men eg taklar det jo, me er jo skapt for å takla det. Eg er definitivt ganske hormonell, men det er ikkje kvar dag det er slitsomt og eg syns me taklar det ganske så bra.

Mat du elskar? Mat du hatar?
Kvalmen er tilbake, og eg trur at babyen er på veg nedover i bekkenet, for svolten er tilbake óg! Eg gløymer jo heilt at eg egentlig skal hugsa å eta oftare, og plutseleg er eg både svolten og kvalm. Men det er egentlig ingenting konkret eg verken elskar eller hatar, utanom at eg vil ha jordbær med fløyte kvar dag. Men det er jo juni!

3 pluss i juni?
– Å få vera heime, pusla med å rulla tusen kjøttbollar til frysen og besøk og å få alt på plass.
– BADEKARET.
– At Synne kjem på besøk og at sommaren startar på ordentlig

3 minus i juni?
– At huset framleis ikkje er ferdig (men me er så nær så nær)
– Stress med å få ferdig jobb før fredag og ei redsle for at permisjonen min ikkje blir respektert verken av meg sjølv eller andre. Vil jo egentlig klara å ta så mykje fri som eg skal, som det er tenkt. For ungen kan jo komma no!
– Reiselysten som på ingen måte kan innfriast

Kva ser du fram imot?
Til at me, før juni er omme, har alt på plass, og huset er heilt kompatibelt med babylivet. Det skal bli det beste.

Here’s a little update on me and my belly! I’m in week 37 now (36+4), and we have less than a month until the due date. We went on a checkup at the hospital where I’ll be giving birth last week, and the baby is still just as big as it should be, which feels pretty awesome. I’m actually going to miss being pregnant so much, not having this bouncing lump in my belly and not being so close.

I feel like the baby has dropped a little, since there is a lot less activity at the very top of my belly which I’m grateful for (I can breathe again! Halleluja!), so I’m excited to see on saturday when I go see the midwife if the head is engaged (I skyped with my sister yesterday who said she had always thought that meant the head was attaching itself to the baby’s body!).

This might be my last update like this, because hopefully the baby will come out before it’s time again. I am longing for my baby so much, which might seem strange since it is in my body and as close as it gets. But I dream about the face at night, about saying the name out loud, about the wrinkly hands and feet and seeing Jostein become a dad. Amazing things are ahead, so the thing now will be to appreciate this time with eachother and not let it run away from us.

How big is the baby now?
Around 2,7 kilos! The size of a small baby! So strange and really hard to believe that there is an almost fully baked baby in there, so big and ready.

How are you?
I feel really, really good. My body is heavy, I can’t sleep through the night and I’m either hungry or nauseous all the time, my pelvis is aching and I have Braxton Hicks contractions. Being pregnant is really hard. But, I feel so so so lucky and thankful to have had such a lovely and problem free pregnancy, I have been allowed to feel so strong and capable. That is what is dominating my state of mind right now. I keep waiting for it to get too hard for me, but I can take it, we are built to take it. I am pretty pretty hormonal, but it’s not every day it’s a problem and I think we’re dealing with it in a good way when it is.

Food hates? Food loves?
The nausea is back, and I think the baby is moving down in my pelvis because I also have my hunger back. I do forget I’m supposed to eat more often, so I forget and then I get both hungry and nauseous at the same time. But no spesific hates or loves, other than wanting strawberries and cream every day. But it’s June!

3 pluses in june?
– Being home, nesting, making a thousand meatballs for the freezer and getting everything ready
– THE BATHTUB.
– Synne coming to visit us and for summer to really begin

3 minuses in june?
– The house still isn’t ready (so so so close)
– Stress getting all my work done before friday and a fear that my maternity leave won’t be respected by either me or everyone else. I want to be able to take the time off I’m supposed to, because the baby can come any day now!
– My wanderlust which just can’t be fulfilled

What are you looking forward to?
For us to, before june ends, have everything ready and this house is compatible with baby life. That will be awesome.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *