10 things that make my heart sparkle today.

UntitledUntitled
dreamergirl.
  jonathan mcneil.

å tenka på nyttårsaftan, då eg var på eit jorde med mine beste venner rundt meg og me sendte opp den første lanterna som flaut oppover som takk til universet for det fantastiske året me hadde hatt og med håp for det nye og det var kaldt og fullt av klemmar.

å rekka ein deadline. (spesielt i dag sidan me skal levera andreutkastet!)

når eg ser gamle folk på museum som hjelper kvarandre og ventar på kvarandre og stoppar opp for å verkeleg sjå på kunsten sjølv om dei nesten ikkje klarar å bøyga hovudet bak nok for å sjå. også pratar dei om kunst på veg ut.

å tenka på kor heldig eg er som får gjera alle dei tinga som eg gjer, men så rista meg sjølv litt i nakken for at eg ikkje får lov til å bli for ydmyk når eg har jobba så hardt.

når mamma har laga middag etter mitt ynskje og eg ikkje kan tru kor godt det er. generelt å bli laga mat til, som skjer så sjeldan for meg sidan eg elskar å laga mat til andre.

å få lov til å vekka venner til frukost, og dei knirkar lett i sengene sine og seier god morgon med raspa stemmer.

når bestemødrene mine prøver å sei hadet typ fem gongar men så finn noko nytt å spørja om eller noko nytt å fortelja.

postkort i postkassa.

tulipanar som lovar at det skal bli vår.

billettar. til kva som helst.

 

translation:
thinking about new years’ when i was on a field with my best friends around me and we sent up the first lamp and it floated upwards as thanks to the universe for the amazing year and filled with hope for the new to come and it was cold and there were hugs.

having a deadline and making it. (especially today since we are handing in our second draft today!)

when i see old people at the museum who help eachother and wait for eachother and stop to really look at the art even though they can’t really bend their heads back that far. and then they discuss the art on the way out.

thinking about how lucky i am to be doing all the things that i do, and then making myself snap out of it because i can’t let myself be so humble when i work so hard.

when my mum has cooked dinner per my request. in general when someone cooks for me, which happens very seldomly since i love to cook for others.

waking up friends for breakfast, and they squeak in their beds and say good morning with rough voices.

when my grandmothers try to say goodbye five times but then have something more to ask or new to tell.

post cards.

tulips that promise that spring is around the corner.

tickets. for anything.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *