a thursday list.

Party in the Airthe man with the dancing eyesblack white coral gingham b

denne lista er henta frå fine flora sin blogg.

i kva samanheng føler du at du verkeleg, verkeleg kan vera deg sjølv?
når eg sit på eit golv med mine næraste venner og jostein, med eit glas vin i handa og ei eller anna outrageous historie blir fortalt.

kva gjer deg kreativ?
at eg må vera det. men om det er kva som inspirerer meg, så er det masse. filmar, helst frå sekstitalet eller før, eller av sofia coppola eller wes anderson. snittblomster, leiker, formar, eit bad.

når kjenner du deg vakrast?
rart, men oftast på restaurant når eg sit ovanfor jostein og me feirar eit eller anna. eller når eg berre liksom nailar krøllene.

kva er di favorittbok, favorittfilm og favoritt-tv-serie, kvifor?
beste bok: extremely loud and incredibly close. beste film: funny face. beste tv-serie: pushing daisies.

når les du helst?
før eg står opp, i senga, eller i badekaret. likar óg veldig godt å lesa på bussen.

korleis var du på ungdomsskulen?
trist og misforstått og med så mykje håp i kroppen. også var eg så sjukt uforståelig forelska i jostein.

om du skulle laga ein film, kva skulle den handla om?
det skulle vore filmatisering av boka me skriv på no, det er kanskje rart men når eg skriv på boka så føler eg at eg skriv mot ein film, det er veldig visuellt for meg å skriva.

om du hadde ei superkraft, kva skulle den vera?
teleportering, sjølvsagt.

fortel om eit møte med kjærleiken.
første gong eg møtte jostein, på ukm i lærdal i februar 2005. han spelte i band og eg kom med tre venner og me sat øverst bakerst i trappa og eg hadde snakka med denne personen fleire timar kvar dag i fleire månadar og var plutselig i samme rom som han og før konserten kom han opp til der me sat og når han lente seg inn for å kyssa meg for første gong så var det som om hjartet mitt fanga korleis han lukta akkurat da i ein minnekapsel, for eg kan framleis hugsa nøyaktig korleis det var. etter konserten stod me bak scena og kyssa i kanskje eit kvarter utan å sei eit ord og me mista nettopp bussen og eg gløymte skjerfet mitt, det ligg framleis på soverommet i huset til jostein sin familie, eg fekk det aldri tilbake.

beskriv deg sjølv frå din synsvinkel og korleis du trur andre oppfattar deg.
åh, vanskelig. eg er ambisiøs og smart og sterk, det er mine viktigaste gode kvalitetar. forhåpentligvis er det noko andre ser óg. også er eg ein skikkelig god venn.

kva gjer deg glad?
våren, jostein, bøker som eg har venta på lenge, reine sengeklede som er heilt crispy og luktar sol, å skypa med frøy mens ho tøyer ut, gamle filmar med dramatiske dialogar, blomstermønster, paris.

translation:
when do you feel like you’re a hundred percent yourself?
when i’m on a floor somewhere with my closest friends and jostein, with a glass of wine in my hand and some outrageous story is being told.

what makes you creative?
that i have to be. or if you mean what inspires me, lots of things. movies, from the sixties or before, or by sofia coppola or wes anderson. fresh flowers, toys, shapes, bubble baths.

when do you feel the most beautiful?
oddly, when i’m in a restaurant opposite jostein with something to celebrate. or when i really just nail curling my hair.

what’s your favorite book, favorite film and favorite tv show?
book: extremely loud and incredibly close. film: funny face. tv show: pushing daisies.

when do you prefer to read?
before i get out of bed or in the bathtub. also on buses!

how were you in high school?
sad and misunderstood and with immense hope in my body. and so incredibly crazy in love with jostein.

if you were to make a film, what would it be about?
it would be the book that we’re writing, turned into a film. it’s maybe strange but when i write i feel like i’m writing towards a movie. writing is very visual to me.

if you had one superpower, what would it be?
teleportation, of course!

talk about a meeting with love.
the first time i met jostein, at a youth contest in february 2005, he was in a band and i arrived with three of my friends and we sat on top in the back of the stairs and i had talked to this long haired person for months for hours every day and all of the sudden we were in the same room. before the concert he came up to where we were sitting and when i leaned in to kiss me for the first time it’s like my heart tried to capture what he smelled like in a capsule, because i can still remember exactly what he smelled like. after the concert we went backstage and made out for about fifteen minutes without saying anything and i almost missed my bus. i forgot my scarf, it’s still in his bedroom at his parents’ house, i never got it back.

describe yourself from your point of view and also how others perceive you.
that’s a tough one. i’m ambitious and smart and strong, those are my most important good qualities and hopefully other people see that too. and i’m a really good friend.

what makes you happy?
the spring, jostein, books that i’ve been waiting a long time for, sheets that are clean and crispy and smell like the sun, skyping with frøy when she’s stretching, old films with dramatic dialogues, floral patterns, paris.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *